การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2553 โดย นางพรทิวา พละเอ็น
อ่าน [48734]  

........

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย  นางพรทิวา   พละเอ็น
ปีที่พิมพ์  2552


บทคัดย่อ
 
     การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องราวในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสิ่งใกล้ตัว  การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ               
    
1) พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  
    
2
) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติ ที่เกิดจากการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้    ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 21 คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
     
1) แบบสัมภาษณ์ 
     2) แบบสอบถาม 
     3
) แบบสังเกตพฤติกรรม 
     4) เอกสารสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     5) แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 แผน ใช้เวลาสอน 20 
ชั่วโมง 
     6) แบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.21 - 0.78  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 - 0.93 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ   0.88
 
     7) แบบทดสอบ วัดความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.84
     8) แบบวัดเจตคติจำนวน 19 ข้อ 
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44 - 0.88 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (T - test Dependent) ด้วยการคำนวณ
 
 
                ผลการวิจัย
     จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กำหนดจุดหมายเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม ให้สถานศึกษาจัดทำสาระเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจากสภาพที่แท้จริงใกล้ตัวในท้องถิ่น ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน จึงได้จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรภายใต้ความเป็นจริง และสอดคล้องกับสภาพและสิ่งที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น โดยเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาสาระบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์  
     ผลจากการศึกษาในขั้นนี้   ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการศึกษาค้นคว้าซากดึกบรรพ์ไดโนเสาร์ที่มีในประเทศไทย การค้นพบซากดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะซากไดโนเสาร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  มิติสัมพันธ์ ทำเลที่ตั้ง ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งไดโนเสาร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฏจักรชีวิต การสืบพันธุ์ พฤติกรรมของไดโนเสาร์วิวัฒนาการของไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ การจำแนกชนิดของไดโนเสาร์ ผลกระทบที่เกิดจากการค้นพบแหล่งไดโนเสาร์ในท้องถิ่น  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ในท้องถิ่น ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ได้ข้อมูลที่จะจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ 
     ผลการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น พบว่า สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ มาตรฐานการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้   คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้   กระบวนการจัดการเรียนรู้   สื่อและแหล่งเรียนรู้  กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของหลักสูตร โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า มีค่าความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์   กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนคำใหญ่วิทยาโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วนที่มีประสิทธิภาพ 81.79/80.16 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 63.24  และพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 80.58  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 
ความคิดเห็นที่ 1  
สาระท้องถิ่นที่จะเป็นตัวอย่างของคุณครูหลักสูตรใหม่ได้ดีมาก
คุณ : สุวรรณ krutongjatu52@hotmail.com

Post : 26 ก.พ. 2553 เวลา 06:30 น. IP : 61.19.66.138

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้