การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ชุดซีดีนิทานส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 : นายนคร ดุพงษ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2551 โดย นางสุภาวดี วรรัตน์
อ่าน [2131]  

ชื่อรายงานนวัตกรรม : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ชุดซีดีนิทานส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ชื่อผู้รายงาน : นายนคร ดุพงษ์ ปีที่จัดทำ : พ.ศ. 2550 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม โดยใช้ชุดซีดีนิทานส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในโรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 23 คน ในปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้ชุดซีดีนิทานคุณธรรม จำนวน 18 เรื่อง 2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม จำนวน 1 ชุด 3. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 0.93 ผลการศึกษาพบว่า 1. จากการประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน หลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของเด็กมีผลรวมเท่ากับ 140 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.83 ของคะแนนเต็ม 12 คะแนน และจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของเด็กมีผลรวมเท่ากับ 241 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 10.04 ของคะแนนเต็ม 12 คะแนน 2. เด็กได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้วีซีดีชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7426 แสดงว่าเด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7426 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.26 3. พฤติกรรมการเรียนของเด็กจากการใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้วีซีดีชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามมากที่สุดคือ รู้จักแบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นและรักสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาและรับผิดชอบ ร้อยละ 97.83 รอคอยและเข้าแถวตามลำดับ แสดงความรักเพื่อน สัตว์เลี้ยง และไม่ทำร้ายผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียใจ ร้อยละ 95.65 ขอโทษให้อภัย ร้อยละ 93.48 และน้อยที่สุด คือ เก็บของเข้าที่ได้ ร้อยละ 91.30 .....

ชื่อรายงานนวัตกรรม  :  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ชุดซีดีนิทานส่งเสริมคุณธรรม  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  
โรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1
ชื่อผู้รายงาน  :  นายนคร  ดุพงษ์
ปีที่จัดทำ :  พ.ศ.  2550

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  โดยใช้ชุดซีดีนิทานส่งเสริมคุณธรรม  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ  เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่   1  ในโรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  จำนวน  23  คน    ในปีการศึกษา 2550  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1.  แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้ชุดซีดีนิทานคุณธรรม    จำนวน  18  เรื่อง  2.  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  จำนวน  1  ชุด  3.  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  จำนวน 1 ชุด  ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์เท่ากับ  0.93 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  จากการประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน  หลังเรียน  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของเด็กมีผลรวมเท่ากับ  140  คะแนน  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  5.83  ของคะแนนเต็ม  12  คะแนน  และจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของเด็กมีผลรวมเท่ากับ  241  คะแนน  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  10.04  ของคะแนนเต็ม  12 คะแนน 
 2.  เด็กได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้วีซีดีชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7426   แสดงว่าเด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7426  หรือคิดเป็นร้อยละ  74.26
               3.  พฤติกรรมการเรียนของเด็กจากการใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยใช้วีซีดีชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม   ในระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนบ้านหนองช้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1 เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามมากที่สุดคือ  รู้จักแบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นและรักสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน  ร้อยละ  100  รองลงมาได้แก่  ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาและรับผิดชอบ  ร้อยละ 97.83    รอคอยและเข้าแถวตามลำดับ  แสดงความรักเพื่อน สัตว์เลี้ยง  และไม่ทำร้ายผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียใจ  ร้อยละ 95.65  ขอโทษให้อภัย  ร้อยละ  93.48 และน้อยที่สุด  คือ  เก็บของเข้าที่ได้  ร้อยละ  91.30

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้