การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม
นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2552 โดย รองฯประดาบชัย ตุระซอง
อ่าน [50354]  

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม (รองฯประดาบชัย ตุระซอง).....

                                                        บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โดยนายประดาบชัย  ตุระซอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม

                                การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนนามนพิทยาคม ปีการศึกษา  2551  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน นามนพิทยาคม ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมิน  ซิปป์ ( CIPP  Model ) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 571 คน แบ่งเป็น ครู 36  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 15  คน นักเรียน 260  คน   ผู้ปกครองนักเรียน 260  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – Test) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดังนี้

 1.ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม

                           ก่อนการดำเนินการ  พบว่าโดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มากที่สุด  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.64 , S.D. = 0.59 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.98)  รองลงมาคือ เป็นโครงการสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียน  (ค่าเฉลี่ย = 4.88)  และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย = 4.78)  ส่วนข้อที่มีค่า (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  
                            หลังการดำเนินการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มากที่สุด  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.80 , S.D. = 0.67 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับ คือ โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ( ค่าเฉลี่ย = 5.00)   รองลงมาคือโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (ค่าเฉลี่ย  = 4.96)  และโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.94)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดบรรยากาศในการดำเนินการเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.27) 

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า

                ก่อนการดำเนินการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.68 , S.D. = 1.05 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ(ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมาคือการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด      (ค่าเฉลี่ย = 4.29)  และความพร้อมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.05)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (ค่าเฉลี่ย = 1.27)  หลังการดำเนินการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มากที่สุด  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.21, S.D. = 0.67 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ( ค่าเฉลี่ย = 4.88) รองลงมาคือการได้รบงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ค่าเฉลี่ย = 4.84)  และอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.72)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (ค่าเฉลี่ย = 1.49) 

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ

                ก่อนการดำเนินการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มากที่สุด  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.02 , S.D. = 0.72 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับ แรกคือ การวางแผนดำเนินโครงการ(ค่าเฉลี่ย = 4.31)  รองลงมาคือการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการอย่างชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมตาม (ค่าเฉลี่ย = 4.29)  และกิจกรรมที่กำหนดทั้ง 10 กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ค่าเฉลี่ย = 4.25)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรมการ (ค่าเฉลี่ย = 3.64)  
                                หลังการดำเนินการ  โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ  มากที่สุด  และมีความคิดเห็น  ใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.68 , S.D. = 0.57 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ การวางแผนดำเนินโครงการ(ค่าเฉลี่ย = 4.92) รองลงมาคือ กิจกรรมที่กำหนดทั้ง 10 กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.88) และการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย = 4.82)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.33) 

4.ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1.พฤติกรรมกรรมของนักเรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม
                                 ก่อนดำเนินโครงการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย = 3.55 , S.D. = 1.00 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย = 4.05) รองลงมาคือมีความกตัญญูกตเวที  (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.81)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย 
= 2.84)  
                                หลังดำเนินโครงการ  โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ  มาก  และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย = 4.12 , S.D. = 0.86)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (ค่าเฉลี่ย = 4.43)  รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย = 4.33)  และมีความกตัญญูกตเวทีมีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย = 4.32)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

4.2.ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมตามโครงการ        
                      โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ย(ค่าเฉลี่ย = 4.57, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  3  ลำดับแรก  คือ  กิจกรรมประหยัดและออม(ค่าเฉลี่ย = 4.78) ,กิจกรรมคนดีศรีนามน (ค่าเฉลี่ย = 4.77), กิจกรรมโฮมรูม(ค่าเฉลี่ย = 4.65)ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือกิจกรรมวันสำคัญ (ค่าเฉลี่ย = 4.36)

5. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

                5.1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารต้องให้ความสนใจโดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน        จัดบุคลากรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  ให้ขวัญกำลังใจ  สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
                5.2. บุคลากรต้องมีความตระหนัก  และร่วมดำเนินการทุกคน  ทุกขั้นตอน  มีการร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ   และผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด
                5.3. ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
                5.4. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ต้องเข้าใจและร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน  ร่วมกับโรงเรียน
                5.5. ควรมีการเผยแพร่  แลกเปลี่ยนวิธีดำเนินการดำเนินโครงการระหว่างโรงเรียน  หรือ หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยในครั้งต่อไป

                6.1. ควรทำรายงานการวิจัยติดตามโครงการต่างๆของโรงเรียน  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  และประสิทธิภาพของโครงการ
                6.2. ควรทำการวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมอื่นให้มากขึ้น
                6.3. จากผลการประเมินที่พบว่าด้านผลผลิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย คือ (ค่าเฉลี่ย = 3.80)  จึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยจัดทำโครงการ  กิจกรรมหรือนวัตกรรมขึ้นมาแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

 
ความคิดเห็นที่ 1  
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯประดาบชัย ตุระซอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม เป็นงานวิชาการที่ดีมีคุณภาพ
ของให้ผลงานท่านผ่านแย่งไม่มีเงื่อนไขและเป็นผู้อำนวยการโดยเร็ว


รองฯเจตน์

คุณ : รองฯเจตน์ tanatant@yahoo.co.th

Post : 2 ก.ย. 2552 เวลา 15:01 น. IP : 192.168.0.19

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้