รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2551 โดย นางเกียรติสุดา กุตระแสง
อ่าน [2573]  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือ พัฒนาให้คนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูจึงต้องฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 12 คน ได้มาโดย .....

 

ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระ

                                   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

                                     ศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กาฬสินธุ์  เขต 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางเกียรติสุดา  กุตระแสง

บทคัดย่อ

                   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือพัฒนาให้คนคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูจึงต้องฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์  ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประสิทธิภาพ  80/80  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา   อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550   จำนวน 12  คน  ได้มาโดย

การคัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  ชีวิตสัตว์  จำนวน  12  แผน  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  12  แบบฝึก  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชนิด 3  ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ ที่มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.25  ถึง 0.75  ค่าอำนาจจำแนก (r)  ระหว่าง 0.26 ถึง 0.86   ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (rcc)  เท่ากับ

0.90   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้   t-test (Dependent Samples)

                   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                         1. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  เรื่องชีวิตสัตว์   ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

คือ  80.97/81.67

                         2.  ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องชีวิตสัตว์   ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.66  แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66

                         3.  นักเรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้น

จากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   ดังนั้น  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านนาสีนวล  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์  ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้