บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องบทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ (โดย สุกัญญา หาศิริ)
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2552 โดย นางสุกัญญา หาศิริ
อ่าน [49016]  

เรื่อง บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นางสุกัญญา หาศิริ
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.80 มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องบทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.19 ถึง 4.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ Paired Sample ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้ 1. บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.58/81.25 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7014 คิดเป็นร้อยละ 70.14 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.17 % 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บทบาท และพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการอย่างดียิ่ง.....

 

 
ความคิดเห็นที่ 1  
ผมต้องการรถ
คุณ : ฃูลัยมาน noiu

Post : 29 ต.ค. 2552 เวลา 15:06 น. IP : 118.175.86.26

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้