เผยแพร่ผลงานวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสำรอง)ช่วงชั้นที่1
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2552 โดย นางไกรจันทร์ แสนศิลา
อ่าน [49946]  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ กาฬสินธุ์เขต2.....

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาระการเรียนรู้(ลูกเสือสำรอง)

 เขียนคำอธิบายไฟล์


นางไกลจันทร์ แสนศิลา

 

 
ความคิดเห็นที่ 2  
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอเจริญศิลป์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีประสิทธิภาพที่ระดับ 85.18 / 81.13 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ระดับ
80 / 80


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน ( = 17.06)
สูงกว่าก่อนเรียน ( = 20.94)
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.71 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
คุณ : เพชรา โคตรพัฒน์

Post : 22 ต.ค. 2552 เวลา 07:48 น. IP : 119.31.28.191

ความคิดเห็นที่ 1  
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียน บ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ผู้รายงาน นางประนอม ปัดเสนา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน บ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเพื่อศึกษาระดับความ พึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและแบบประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ

ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน บ้านดงบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีประสิทธิภาพที่ระดับ 80.80 / 82.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนทดสอบ ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน หลังเรียนสูงกว่า คะแนนก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก
คุณ : ประนอม ปัดเสนา

Post : 12 ต.ค. 2552 เวลา 08:50 น. IP : 110.49.138.223

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้