รายงานผลงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา
นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2552 โดย นางบุญหนา บุญเรือง
อ่าน [48652]  

รายงานผลงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพท.กส.3 ปีการศึกษา 2551


โดย นางบุญหนา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"


บทคัดย่อ
การดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2551ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์ พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาระหว่างก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา และประเมินโครงการพัฒนาการ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประชากร
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ม.2 – ม.6 จำนวน 269 คน
ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 45 คน ผู้ปกครอง จำนวน 269 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
จำนวน 3 ฉบับ แบบตรวจสอบรายการ และการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Sciences for Windows (SPSS for Windows)
หาค่าความถี่และร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนพัฒนา
ด้วยค่าที่
ผลการดำเนินการพบว่า
1. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลังพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 4.01, SD = 0.91)
อยู่ระดับมาก สูงกว่าก่อนพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 2.63, SD = 0.95) อยู่ระดับ
ปานกลาง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ด้านการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอน หลังพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(X = 3.95, SD = 0.98) อยู่ระดับมากสูงกว่าก่อนพัฒนา ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 2.53 SD = 0.92)
อยู่ระดับปานกลาง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X - 4.05 SD – 0.96) อยู่
ระดับมาก สูงกว่าก่อนพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 2.63 SD = 1.02) อยู่ระดับปานกลาง และมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ด้านความสำพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง หลังพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(X = 4.00, SD = 0.93) อยู่ระดับมาก สูงกว่าก่อนพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(X = 2.57, SD = 0.97) อยู่ระดับปานกลาง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ด้านการประเมินผลการเรียนของนักเรียน หลังพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(X = 3.77, SD = 0.91) อยู่ระดับมาก สูงกว่าก่อนพัฒนา ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 2.60, SD = 0.95)
อยู่ระดับปานกลาง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ
และด้านผลิต พบว่า
1. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X – 4.64, SD – 0.86) เมื่อพิจารณาเป็น
รายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.59-4.68 โดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ สำหรับรายการที่ทีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการที่ 4 ด้านการผลิต (X-4.68, SD – 0.78) รองลงมาคือรายการที่ 3 ด้านกระบวนการ
(X = 4.65,SD = 0.79) ส่วนรายงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือรายงายที่ 2 ด้านปัจจัย (X = 4.56, SD = 0.81)
2.ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อลการดำเนินโครงการพัฒนามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฎิรูปสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.70,SD= 0.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง4.62-4.76 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ รายการที่ 4 ด้านผลผลิต (X = 4.76,SD = 0.76) รองลงมาคือรายการที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม
(X = 4.62,SD = 0.88) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุดคือรายการที่ 2 ด้านปัจจัย (X = 4.62,SD = 0.76)
3. สำหับครูมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฎิรูปสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” โดยภาพรวมอยู่ไหนระดับมากที่สูด (X = 4.66,SD = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็น
รายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง4.60-4.74โดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการสำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการที่ 4 ด้านผลผลิต (X = 4.74,SD 0.88) รองงมาคือราการที่ 2 ด้านปัจจัย (X = 4.68,SD- 0.80) ส่วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือรายการที่ 3 ด้านกระบวนการ (X – 4.60,SD = 0.85)

.....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้