ผลงานของนางจีราพร ประดับคำ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2551 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
อ่าน [50662]  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .....

   

                บทคัดย่อ

                การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง ชนิดของคำ      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องชนิดของคำ  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้   ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องชนิดของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูประหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    กลุ่มทดลองที่ใช้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  21  คน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  7  แผน  บทเรียนสำเร็จรูปจำนวน  7  เล่ม   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30   ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.20  ถึง  1.00  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.20  ถึง  0.86  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล และ การทดสอบค่า t (t-test)

                ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1.  บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับดีมาก

                2.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   80.61/84.29    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

                4.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.60  หมายถึง  ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการกิจกรรมเรียนรู้  และบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   คิดเป็นร้อยละ  60

                โดยสรุปการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  มีการพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษา  เรื่องชนิดของคำดีขึ้น  ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูภาษาไทย ใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้