การพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์"(นายสมสนิท หาศิ
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2552 โดย นายสมสนิท หาศิริ
อ่าน [52151]  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคู พัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รายงาน นายสมสนิท หาศิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ สถานศึกษาที่สังกัด โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่จัดพิมพ์ พ.ศ. 2552 บทคัดย่อ การประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ D. L. Stufflebeam มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทการดำเนินงานโครงการโรงเรียน วิถีพุทธของคณะครู 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ คณะครู 3) ประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของครูและนักเรียน 4) ประเมินด้านผลผลิตการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียน 5) ประเมินความ พึงพอใจ ที่มีต่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู 55 คน นักเรียน 280 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 14 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมิน 3 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้ 1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของคณะครู จากแบบประเมินโดยภาพรวมมีเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการมีแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจน 2. ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของคณะครู จากแบบประเมินโดยภาพรวมมีเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากร รองลงมา คือ แหล่งเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สภาพแวดล้อม 3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู จากแบบประเมินโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศ และ ปฎิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร รองลงมา คือ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การวัดและประเมินผล ส่วนความคิดเห็นของนักเรียน จากแบบประเมินโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ครูนิมนต์พระสงค์และเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาทางศาสนาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 4. ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน จากแบบประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนากาย รองลงมา คือ พัฒนาศีล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ พัฒนาจิต 5. ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี และวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ รองลงมา คือ คณะครู พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักใคร่ของนักเรียนและชุมชนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากผลการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เห็นควรที่จะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง .....


การแข่งขันประกวดมารยาทไทย

ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา

คณะครูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายธรรม

โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2550

สามเณรบิณฑบาตรทุกเช้า ตลอด 15 วัน

นร.ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นร.เป็นพิธีการในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง

ผอ.บุญหนา บุญเรือง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน

 

 
ความคิดเห็นที่ 8  
wen kram kub tid f waaa seng kod kod
คุณ : ไม่บอก -*-

Post : 29 พ.ค. 2553 เวลา 22:45 น. IP : 125.26.232.165

ความคิดเห็นที่ 7  
คือว่าอยากจะขอให้นักเรียนเอาโทศับมาโรงเรียนหน่อยคัฟข้อนี้น่ะสำัคัญมากเลย
คุณ : สิงนาคู อย่ารู้เลยดีกว่า

Post : 29 พ.ค. 2553 เวลา 22:40 น. IP : 125.26.232.165

ความคิดเห็นที่ 6  
ฝากด้วยนะครับ

http://fws.cc/nkpschool/index.php
คุณ : nkp maco_polo@hotmail.com

Post : 21 ต.ค. 2552 เวลา 14:51 น. IP : 117.47.135.5

ความคิดเห็นที่ 5  
ปีหน้าจะขึ้น ม.1 ที่นาคูพัฒน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยน่ะ
คุณ : จากนร.รร บ้านนาคูน้อย -

Post : 9 ต.ค. 2552 เวลา 17:09 น. IP : 125.26.234.58

ความคิดเห็นที่ 4  
คำขวัญ รร.บ้านนาคูพัฒนา เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
" เรียนดี มีมารยาท สะอาด พัฒนา "
......วันนี้ ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจ๊ะ ....
คุณ : ภูพาน

Post : 9 ต.ค. 2552 เวลา 00:15 น. IP : 58.8.234.197

ความคิดเห็นที่ 3  
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คุณ : .ซศ๊ศ๋ ษ.ซ

Post : 30 ก.ย. 2552 เวลา 00:12 น. IP : 158.108.107.188

ความคิดเห็นที่ 2  
คิง หยั๋ง มา ง่าว บ่ะ ฮิ้วววววววววววววววววววววววววววววววววว
คุณ : กฟหดกดด ดกหดกหด

Post : 23 ส.ค. 2552 เวลา 14:10 น. IP : 112.142.59.134

ความคิดเห็นที่ 1  
ขอให้ผ่านฉลุยนะคะ
คุณ : ครูมยุรีย์ Mayuree_2y@hotmail.com

Post : 7 ส.ค. 2552 เวลา 18:55 น. IP : 125.26.232.82

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้