รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 โดย เสรี ทองรุ่ง
อ่าน [1298]  

รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561.....

 บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่ง       รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน     นายกรชกร  ชวติ

ปีที่พิมพ์      2561

......................................................................................................................................

 

           รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัถุประสงค์ เพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลืนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ทั้ 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่ต่อ และการประเมินทบทวนโดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเลืนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบกดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  6) รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเลืนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา 2561 ลุ่ตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ ครูผู้สอน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้พื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 160 คน และนักเรียนจำนวน 160 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่  คู่มือครู การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเลืนักเรียน แบบประเมินคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน แบบประเมินทบทนการดำนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลืนักเรียน  แบบสอบถมการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบกดูแลช่วยเลืนักเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน  แบบประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน เครื่องมืทุกฉบัผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่มั่น และอำนาจจำแนก  การวิเคราะห์ข้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One - Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’

            ผลการศึกษาพบว่า 

               1. การดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมได้รับการเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกตามคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 268 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100

               2. การคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ  223  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.21 กลุ่มสี่ยง  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.61 และกลุ่มที่มีปัญหา  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.18

               3. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การประเมินพฤติกรรมโดยครูประเมินโดยรวม นักเรียนกลุ่มปกติ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 95.15 และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85

               4. การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการยุวชนตำรวจ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการนำเนตรนารีเข้าแข่งขันระเบียบแถวระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  ลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  การจัดหาทุนให้นักเรียน

      5. การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย  การอบรมให้ความรู้นักเรียนโดยครูประจำชั้น  การอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเสวย  โครงการครูแดสถานีตำรวจสมเด็จ เทศบาลตำบล ผาเสวย จัดโครงการยุวชนตำรวจ  การนำนักเรียนเข่าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา กลุ่มที่ แข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต และระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

                          6.  การดำเนินกิจกรรมการส่ต่อที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้ว การส่ต่นักเรียนที่จ็ป่ย  ะได้รับอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผาเสวย

               7. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเลืนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อ คื ด้านผลผลิต ด้านคุณภาพระบบ  และด้านผลลัธ์ครู ตามลำดับ

               8.  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเลืนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน ระดับมากทุด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้ย  คื ด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแล ช่วยเลืนักเรียน ด้านความรู้ความเข้นเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลืนักเรียน ด้านความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลำดับ

               9. ความคิดเห็องครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึ 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ยู่ในระดับมทุกด้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการประเมินทบทวน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ

               10. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL ทั้ง 6 ด้าน  พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

               11. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

               12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

               13. การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  โดยใช้รูแบบ  BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561   โดยครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้