รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง แบบทดสอบวัดทักษะกระ
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม
อ่าน [706]  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ คู่มือการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะ ครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 2.1) ศึกษาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 2.2) ศึกษาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียน 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อวิธีการนิเทศการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา จำนวน 10 กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาละ 1 โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ดังนี้ 1.1) เอกสารการอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 1.2) คู่มือการนิเทศ พัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ดังนี้ 2.1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและอัตนัยแสดงแนวคิด หรือวิธีคิด 2.2) แบบประเมินสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 3.3) แบบสังเกตการณ์สอน แบบสัมภาษณ์ครู 4.4) แบบแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4.5) แบบประเมินความคิดเห็น ของครูในการนิเทศเพื่อพัฒนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพคู่มือการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เท่ากับ 87.66 / 86.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่ตั้งไว้ 2) สมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการผลการประเมินสมรรถนะครูก่อน และระหว่างการดำเนินการพัฒนา พบว่า ก่อนการดำเนินการพัฒนา ครูกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.15 หลังการดำเนินการพัฒนาผลการประเมินมาตรฐานครู ในภาพรวมครูกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ทุกคน คะแนนการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 78.75 – 83.22 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.29 ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ ครูมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนไปในทางที่ดีขึ้น 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการนิเทศ จากการทดสอบหลังเรียน 2 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 4) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อวิธีการนิเทศการศึกษา ครูกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.56 ครูสามารถจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ได้อย่างมีความสุข กระตือรือร้นในการสอน และจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือวัดผลประเมินผล ชื่นชม ในผลงานของนักเรียน .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้