เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูพรพรรณ ใจศิริ
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [482]  

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางพรพรรณ ใจศิริ โรงเรียน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ปีที่ศึกษา 2560 .....

 บทคัดย่อ

     รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบ  One  Group  Pretest- posttest  Design  มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนและ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2       โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  190  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  จำนวนนักเรียน  31 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน  15  แผน   แบบฝึกทักษะ  จำนวน  5  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ มีค่าความยากระหว่าง  0.30 – 0.65  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ระหว่าง  0.35 – 0.80  และ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง  0.64 0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test  แบบ  Dependent  Samples 

           ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้  

               1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.00/81.29  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

               2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.6120  หมายความว่า  แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านและการจดจำคำศัพท์ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.6120  หรือคิดเป็นร้อยละ  61.20

               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

               4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

               โดยสรุป  แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้