การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเ
นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 โดย นางสาวธัณฤมน สำราญสุข
อ่าน [1046]  

.....

รายงานการวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ

               การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์

               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              

ผู้วิจัย         นางสาวธัณฤมน  สำราญสุข

หน่วยงาน    โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร  ปีที่พิมพ์  2561

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1)  เพื่อสร้างและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(2) เพื่อประเมินผลของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 2.1) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฏีของรูปแบบการสอน 2.2) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการของรูปแบบการสอน

2.2.1) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 2.2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2.3) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  จำนวน  7  คน                     และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  18  คน  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  แบบสัมภาษณ์  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)  ตั้งแต่  0.25  ถึง  0.81  และ มีค่าความเชื่อมั่น  (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และ  

4)  แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  มีค่าความยากรายข้อ  (p)  ตั้งแต่  0.43 - 0.80  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (r)  ตั้งแต่ 0.20-0.73 ค่าความเชื่อมั่น  (rtt)  ทั้งฉบับเท่ากับ  0.95  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed-method  Methodology)  2  ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่  1  สร้างและพัฒนารูปแบบการสอนโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ขั้นตอนที่  2  ประเมินรูปแบบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ในสถานการณ์จริง  

หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามเกณฑ์  80/80  หาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ ทักษะของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  และ  t-test  (Dependent  Samples)

            ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

               1.  รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 มี  5  องค์ประกอบ  คือ  1)  หลักการของรูปแบบการสอน  2)  จุดประสงค์  3)  สาระและเนื้อหา                 4)  กิจกรรมและขั้นตอนการสอนตามตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ                       ผลการพัฒนาพบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ETTTRE  Model   ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ดังนี้  ขั้นนำ (Elicitation of the Prior Knowledge)  ขั้นล้วงความคิดร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ คิดเดี่ยว-คิดคู่-ร่วมกันคิด (Think-Pair-Share)  ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Turning Restructuring of Ideas)  ขั้นนำความคิดไปใช้ร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบทำเป็นกลุ่ม-ทำเป็นคู่-ทำคนเดียว  (Team-Pair-Solo) 

ขั้นทบทวน (Review)  ขั้นประเมินผล  (Evaluation)  

               2.  รูปแบบการสอนเชิงทฤษฏี มีความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบ           อยู่ในระดับมาก และแผนการเรียนรู้ที่พัฒนาตามรูปแบบการสอน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

                3.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.31/83.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               4.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่วิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเท่ากับ 0.7422 นั่นคือ นักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.22

               5.  

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้