รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 โดย นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส
อ่าน [937]  

.....

 

 

ชื่อเรื่อง                      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                         นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส

ปีการศึกษา               2560 ..............................................................................................................................................................

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 26 คน ได้มาโดย

การสุ่มอย่างง่าย ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีค่าดัชนีความยากตั้งแต่ .32-.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .24-.72 และค่าความเชื่อมั่น .88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t

                    ผลการวิจัยพบว่า

                            1.แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

                ผลงานวิชาการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้ทั้งหมด ผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ซึ่งได้ให้คำแนะนำตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา และท่านผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้กรุณาเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และช่วยตรวจแก้ไขผลงานวิชาการให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

                  ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้เก็บข้อมูลในการวิจัย ตลอดจนอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้กำลังใจตลอดมา

                    นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจาก คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยถือว่ามีค่าอย่างยิ่ง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้สนใจการศึกษา ความดีอันพึงมีจากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งคอยเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

                                                                                                                                นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส

 

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้