บทสวด มาติกา (แปล)
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [6938]  

บทสวด มาติกา (แปล) บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา พร้อมคำแปล ธัมมะสังคิณีมาติกา .....

( หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส) กุสะลา ธัมมา, อะกุสะลา ธัมมา, อัพยากะตา ธัมมา, - ธรรมที่เป็นกุศล ก็มี ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี ธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, - ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มี ธรรมที่ประ กอบด้วยความรู้สึก เป็นทุกข์ ก็มี ธรรมที่ประกอบด้วยความ รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ก็มี วิปากา ธัมมา, วิปากะธัมมะ ธัมมา, เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะ ธัมมา, - ธรรมที่เป็นผล ก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี อุปาทิน นุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนานุปาทานิยาธัมมา, - ธรรมที่ถูกยึดมั่น และเป็นที่แห่งความยึดมั่น ก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่น แต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น ก็มี สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา, - ธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี ธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี, ธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา, อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา, อวิตักกาวิจารา ธัมมา, - ธรรมที่มีวิตก คือความตรึกและมีวิจาร คือความตรอง ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจาร ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ก็มี ปีติสะหะคะตา ธัมมา, สุขะสะหะคะตา ธัมมา, อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา, - ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจ ก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อม กับความสุขก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มี ทัสสะเนนะปะหาตัพพา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะปะหาตัพพา ธัมมา, - ธรรมที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมที่ละไม่ได้ทั้งด้วยทัศนะ และด้วยภาวนา ก็มี ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ เหตุกา ธัมมา, - ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะและมิได้ด้วยภาวนาก็มี, อาจะยะคามิโน ธัมมา, อะปะจะยะคามิโน ธัมมา, เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา, - ธรรมที่นำไปสู่การสั่งสม ก็มี ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสม ก็มี ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสม และสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มี, เสกขา ธัมมา, อะเสกขา ธัมมา, เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา, - ธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยัง ต้องศึกษาอยู่ ก็มี ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว ก็มี, ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มี ปะริตตา ธัมมา, มะหัคคะตา ธัมมา, อัปปะมาณา ธัมมา, - ธรรมที่ยังเล็กน้อย ก็มี ธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มี ธรรมที่ประมาณมิได้ ก็มี ปะริตตารัมมะณา ธัมมา, มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา, อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา, - ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีสภาวะอันประมาณมิได้เป็นอารมณ์ ก็มี หีนา ธัมมา, มัชฌิมา ธัมมา, ปะณีตา ธัมมา, ธรรมอย่างทราม ก็มี ธรรมอย่างกลาง ก็มี ธรรมอย่างประณีต ก็มี มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา, สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา, อะนิยะตา ธัมมา, - ธรรมที่แน่นอน ฝ่ายผิดก็มี ธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูก ก็มี ธรรมที่ไม่แน่นอน ก็มี มัคคารัมมะณา ธัมมา, มัคคะเหตุกา ธัมมา, มัคคาธิปะติโน ธัมมา, - ธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นประธานก็มี อุปปันนา ธัมมา, อะนุปปันนา ธัมมา, อุปปาทิโน ธัมมา, - ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็มี ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็มี ธรรมที่จักเกิดขึ้น ก็มี อะตีตา ธัมมา, อะนาคะตา ธัมมา, ปัจจุปปันนา ธัมมา, -ธรรมที่เป็นอดีตก็มี ธรรมที่เป็นอนาคตก็มี ธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มี อะตีตา รัมมะณา ธัมมา, อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา, ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา, - ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีปัจจุบันเป็นารมณ์ก็มี อัชฌัตตา ธัมมา, พะหิทธา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา, - ธรรมภายใน ก็มี ธรรมภายนอก ก็มี ธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มี อัชฌัตตา รัมมะณา ธัมมา, พะหิทธา รัมมะณา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา รัมมะณา ธัมมา, - ธรรมที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มี สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนาป ปะฏิฆา ธัมมา, - ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ ก็มี ธรรมที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ก็มี, ธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ก็มี. บังสุกุลตาย อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ บังสุกุลเป็น อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้