จวกยับ! เลือกตรา “ม.กาฬสินธุ์”
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1015]  

จวกยับ! เลือกตรา “ม.กาฬสินธุ์” จากเอกชนไม่สื่อความหมาย ตราชนะประกวดกลับไม่ใช้.....

20 มิถุนายน 2560 11:36 น. (แก้ไขล่าสุด 20 มิถุนายน 2560 12:56 น.) ตราสัญลักษณ์ ม.กาฬสินธุ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ออกแบบโดยเอกชน (ซ้าย) และตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดก่อนการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์ (ขวา) ชาวกาฬสินธุ์จวกยับ ตราสัญลักษณ์ “ม.กาฬสินธุ์” มหาวิทยาลัยน้องใหม่ ไม่สื่อความหมายและเอกลักษณ์ของจังหวัด เผยออกแบบโดยเอกชน แต่ไม่เลือกใช้ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด ติงไม่เคารพการมีส่วนร่วมจากสังคม กลายเป็นเรื่องดรามาสำหรับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University” ได้โพสต์รูปภาพตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นรูปยอดใบเสมา รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน รูปหยดน้ำ และรูปเปลวเทียน โดยเลือกใช้สีฟ้าครามเข้มและสีฟ้าครามอ่อน พร้อมระบุว่า เพื่อให้สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์รูปแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ถูกต้อง ทั้งแบบทางการและแบบเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้กับทุกท่านได้ทราบ ปรากฏว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน จ.กสฬสินธุ์ เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยจำนวนมาก โดยบางส่วนตั้งคำถามว่าตราสัญลักษณ์นี้สื่อความหมายความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์แบบไหน หากไม่มีเขียนบอกว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะนึกไม่ออกเลยว่าตราสัญลักษณ์นี้มาจากมหาวิทยาลัยใด เพราะตัวบ่งชี้จุดเด่นของจังหวัดไม่มี แต่ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางส่วนก็เห็นว่า ดูมีความร่วมสมัย สื่อสารแบรนด์ได้ง่าย และมีความเรียบหรู แต่ข้อคัดค้านที่สำคัญ คือ การไม่เคารพการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เนื่องจากก่อนจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่สื่อความหมายความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดข้อคำถามว่า เหตุใด นายจิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ จึงไม่เลือกใช้ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของสังคม แต่กลับให้เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ ม.กาฬสินธุ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันออกแบบโดยภาคเอกชน สำหรับตราสัญลักษณ์ที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออกแบบและถูกเลือกนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มาตรา 4 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 ระบุว่า ตราสัญลักษณ์ตามมาตรา 3 มีความหมายดังต่อไปนี้ 1. รูปยอดใบเสมา มีที่มาจากรูปทรง 3 รูป ได้แก่ ปลายยอดขององค์พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ปัญญาและคุณธรรมอันเป็นสองสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ใบเสมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ความมีอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง และเปลวเทียน สื่อความหมายถึง ความสว่างไสว ความรู้ ปัญญา และคุณธรรม 2. รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน สื่อความหมายถึง การบูรณาการร่วมกันของสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลัก ในการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3. รูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 4. รูปเปลวเทียน แบ่งเป็น 3 ส่วน สื่อความหมายถึง การผนวกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มุ่งใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและลังคม และ 5.สีของตราสัญลักษณ์เป็นสีฟัาคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม ตราสัญลักษณ์ ม.กาฬสินธุ์ที่ชนะการประกวด สำหรับประเด็นการประกวดตราสัญลักษณ์ พบว่า ในปี 2557 เฟซบุ๊กเพจ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” เคยประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของ นายขาญวิทย์ บุญเกิด โดยระบุว่า รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นการรวมจุดเด่นทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น คุณค่าแห่งภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น แสงสว่างเหนือตราสัญลักษณ์ สื่อถึงการสร้างคุณค่าสู่สังคม ความภาคภูมิใจแห่งสถาบัน พระธาตุยาคูที่อยู่ใจกลางตราสัญลักษณ์ สื่อถึงคุณค่าแห่งการเคารพนับถือของชาวเมือง เป็นคุณค่าทางใจร่วมกันมาอย่างยาวนาน แอ่งน้ำสีดำ เป็นแหล่งก่อเกิดปัญญาคู่การศึกษา ริ้วผ้าแพรวา สื่อถึงความอ่อนช้อย นอบน้อม เปี่ยมด้วยคุณธรรม สัจธรรม และจริยธรรม ส่วนผลงานการประกวดคำขวัญ รางวัลชนะเลิศ “ภูมิความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” โดยนายตะวัน กอม่วง โดยให้ผู้ที่ได้รับรางวัลตามประกาศดังกล่าวติดต่อเพื่อขอรับรางวัลกับสำนักงานประสานงานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การร้องเรียนเรื่องตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเดิมทีมีปัญหาอยุ่ก่อนแล้ว โดยเมื่อปี 2559 นายจิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การประกวดตราสัญลักษณ์ทำตั้งแต่ยังไม่ควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งจึงหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้แนะนำบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญมาออกแบบให้ โดยบริษทดังกล่าวไม่คิดค่าใช้จ่าย อนึ่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเดียวกัน โดยเป็นการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้