พุทธทำนาย...วันนี้
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [697]  

.....

พุทธทำนาย...วันนี้ก็ยังแม่นทั้ง ๑๖ เรื่อง! ที่สำคัญใกล้ถึง “ศักราชสองพันปลาย” ตามคำทำนายแล้ว!! พระเจ้าปะเสนทิเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า การทำนายอนาคตเป็นพันๆปีนี้ ในหนังสือโบราณที่เรียกว่า “มหาสุบินชาดก” ได้กล่าวไว้ว่า คืนหนึ่งพระเจ้าปะเสนทิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ปัตเถวน” ซึ่งครองเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล ได้ทรงพระสุบินประหลาดคืนเดียวถึง ๑๖ เรื่อง เกิดความหวาดหวั่นพระทัย จึงให้พราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายพยากรณ์ พวกพราหมณ์ทูลว่าพระสุบินนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องร้าย ให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการบูชายัญสัตว์ ๒ เท้าและ ๔ เท้าอย่างละ ๕๐๐ เหตุร้ายก็จะกลายเป็นดี พระเจ้าปะเสนทิทรงเชื่อตามคำพราหมณ์ จึงโปรดให้ดำเนินการแก้ฝัน ปรากฏที่หน้าเมืองมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กันระงม ที่ผัวถูกลากตัวจะเอามาฆ่า ผู้ชายก็ตะโกนสาปแช่งที่วัวควายช้างม้าของตัวถูกต้อนมาบูชายัญ พระนางมัลลิกาเทวี มเหสีของพระเจ้าปะเสนทิทรงเยี่ยมหน้าต่างออกดูก็สลดพระทัย ทูลขอให้พระสวามีปลดปล่อยผู้คนช้างม้าวัวควายคืนเจ้าของไป จะได้ไม่เป็นบาป แล้วชวนกันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นเสด็จมาประทับ ณ เชตะวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ขอให้พระองค์ทำนายฝันจะเป็นการประเสริฐกว่า ครั้นพระพุทธองค์ทรงสดับพระสุบินทั้ง ๑๖ ข้อของพระเจ้าปะเสนทิแล้ว จึงตรัสว่า พระสุบินนั้นแสดงว่าจะเกิดเหตุร้าย แต่ใช่ว่าจะเกิดกับพระเจ้าปะเสนทิหรือเกิดในยุคนั้น หากจะเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในยุคที่ผู้นำมิได้ปกครองโดยธรรม และหมู่มนุษย์ก็มิได้ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม เมื่อความดีลดน้อยลงและความชั่วหนาแน่นขึ้น โลกก็เข้าสู่ยุคเสื่อม แล้วทรงทำนายพระสุบินของพระเจ้าปะเสนทิเป็นข้อๆไป ซึ่งเรียกกันว่า “ทำนายฝันปัตเถวน ๑๖ ข้อ” ดังนี้ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าโคทั้งสี่มีกำลัง แล่นประดังโดยทิศนิมิตเห็น จะชนกันแล้วหันห่างกระเด็น ต่างหลีกลี้หนีเร้นไปลับตัว” พุทธพยากรณ์ อภิปรายทายว่าฤดูฝน เมฆบนมืดมิดทุกทิศทั่ว ดังจะปรายสายพิรุณขุ่นเขียวมัว พายุพัดกลัดกลั้วละลายไป จะลำบากยากใจแก่ไพล่พล ด้วยฟ้าฝนไม่ตกมาในนาไร่ ต้นข้าวเต้าแตงเหี่ยวแห้งไป ผลไม้ม่วงปรางจะบางเบา ข้าวจะยากหมากจะแพงทุกแหล่งหล้า ฝูงประชาแค้นคับดูอับเฉา ด้วยมนตรีโมหาปัญญาเยาว์ ลำเอียงเอาอามิสไม่คิดธรรม์ฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าไม้รุ่นเจริญผล ดูวิกลเหมือนไม้ในไพรสัณฑ์” พุทธพยากรณ์ มีดำรัสตรัสทายทำนายพลัน ภายหน้านั้นเหล่าหญิงจะทิ้งเหล่า จะคบชู้สู่หาสมาคม เสพสมกันแต่แรกเพิ่งรุ่นสาว กุมารีจะมีบุตรแต่รุ่นเยาว์ อายุไม่ยาวยากเย็นด้วยเข็ญมีฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าแม่โคคาวิน วอนขอนมลูกกินน่าบัดสี พุทธพยากรณ์ อภิปรายทายว่านิมิตนี้ ไปภาคหน้าจะมีเป็นแน่นอน พ่อแม่แก่ชรามาหาบุตร ด้วยสิ้นสุดด้วยข้าวปลาและผ้าผ่อน ต้องมายอบปลอบขอเฝ้าง้องอน มันขอดข้อนสำทับให้อับอาย หยาบช้าต่อบิดาชนนี พาทีให้ช้ำสล่ำสลาย มิได้มีหิริโอตับปะละอาย หยาบคายขี่ข่มด้วยลมพาลฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าแม่โคใหญ่เคยไถนา ไม่นำพาปล่อยทิ้งจากสถาน เอาลูกโคเทียมไถเข้าใช้การ ไม่เคยงานเสียรอยย่อยยับไป เดินแตกแยกข้ามคันนาหนี ไม่รู้ในท่วงทีทำนองไถ” พุทธพยากรณ์ มีพุทธบรรหารว่านานไป นเรศร์ไท้ท้าวพระยาทุกธานี จะคบคนพาลาปัญญาหยาบ ใจบ้าบาปหนุ่มคะนองให้ครองที่ นับถือว่าซื่อสัตย์สุจริตดี ได้ทีพวกอุทามเข้าลามลวน ถึงได้เป็นเสนาปรึกษาความ ทำวู่วามตามศักดิ์แล้วหักหวน ชอบผิดมิได้คิดที่คู่ควร เอาแต่ส่วนสินบนคนเข็ญใจฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่ามีม้าสองปาก เห็นหญ้าหยากปากอ้าน้ำตาไหล บุรุษสองปองป้อนจนอ่อนใจ หยิบหญ้ายื่นให้ไม่เว้นวาย พุทธพยากรณ์ มีพุทธฎีกาพยากรณ์ ผู้ตัดรอนความราษฎร์สิ้นทั้งหลาย จะรวบรวมกินกันทั้งสองฝ่าย แนะนำให้ท้ายโจทก์และจำเลย กินพลางทางข่มด้วยลมลวง เหนี่ยวหน่วงถามทิ้งแล้วนิ่งเฉย บ้างอาศัยใช้การจนนานเลย ความก็เกยแห้งแล้งอยู่ค้างปีฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าสุวรรณภาชน์ทอง สุนัขปองขึ้นนั่งน่าบัดสี” พุทธพยากรณ์ เอื้อนโอษฐ์โปรดพุทธวาที ว่าพาลาจะได้ที่เสนานาย จะหยิ่งยศมาสำทับไม่นับปราชญ์ เสพย์สังวาสคบพาลสมานหมาย เหมือนขมิ้นขยำน้ำปูนละลาย ทั้งไพร่นายจะคะนองลำพองพาลฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าผู้มีฟั่นซึ่งเชือกหนัง อยู่เคหังเพิงพะในสถาน ปลายเชือกเสือกห้อยลงย้อยยาน สุนัขนอนใต้ร้านกัดกินไป ยิ่งฟั่นก็ยิ่งสั้นไปหมดสิ้น หายืดลงถึงดินได้ไม่” พุทธพยากรณ์ พระโลกุตตมาจารย์บรรหารไว้ ว่านานไปจะได้เห็นขุกเข็ญมี ชายหาลาภสักการมาบ้านเรือน หญิงก็เบือนบากบ่ายจำหน่ายหนี ทำแสนงอนซ่อนทรัพย์คิดอัปรีย์ ข่มขี่หยาบคายให้ชายกลัว ทำยอกยักลักทรัพย์ส่งให้ชู้ ตะแคงค่อนข่มขู่ข่มเหงผัว ชายเขลาเมารักสมัครมัว เห็นผัวกลัวกลับข่มให้สมใจฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าประชาชนนั้นขนน้ำ ชวนกันปล้ำเทส่งลงตุ่มใหญ่ ตุ่มน้อยร้อยพันเรียงกันไป หามีใครเทใส่แต่สักคน” พุทธยากรณ์ พระวรญาณโปรดประทานปกาศิต แนะนิมิตทายเข็ญให้เห็นผล ว่าภายหน้าเสนาเป็นนายพล ราษฎร์จะปล้นทรัพย์ใส่ในตุ่มโต ยิ่งได้มากจานเจือจนเหลือล้น ยิ่งยากจนยับนักลงอักโข จะรุ่งงามตระการหน้าแต่พาโล ที่ซื่อก็จะโซดังตุ่มน้อยฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าจะเห็นสระปทุมา มีหมู่กุ้งกุมภามัจฉาหอย วารีรอบขอบใสมิใช่น้อย กลางกลับถอยข้นขุ่นสนุ่นมี” พุทธพยากรณ์ พระวรญาณบรรหารให้เห็นเหตุ ว่าประเทศที่สุขเกษมศรี กษัตริย์วงศ์สืบทรงประเพณี เป็นบุรีที่ประชุมประชากร จะแรมร้างว่างราเป็นป่าแขม ทั้งคาแฝกแซกแซมขึ้นสลอน ทางชลวิกลกลายเป็นชายดอน ราษฎร์จะรอนแรมสุขทุกเดิอนปี ด้วยกรรมแรงแห่งสัตว์วิบัติเป็น ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเป็นถ้วนถี่ น้ำกลางขุ่นข้นคือมนตรี จะย่ำยีบีฑาประชาชน จะรุกรานแก่ไพร่ใช้ระดม คิดขี่ข่มเอาทรัพย์อยู่สับสน ทั้งเดือนนอกเดือนในใช้เปื้อนปน สุดจะทนที่จะทานด้วยการรุม การหลวงแล้วก็ให้ทำการนาย พวกไพร่ราษฎร์พลัดพรายเข้าส้องสุม จะหลบลี้หนีหายเข้าป่าชุม ประคองคุมพวกเข็ญได้เย็นใจฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าเห็นคนนั่งหุงข้าว หม้อเดียวซาวหลากล้นพ้นวิสัย บ้างดิบบ้างสุกระคนปนกันไป บ้างเปียกบ้างไหม้ไม่มีดี” พุทธพยากรณ์ พระแย้มโอษฐ์โปรดพุทธฎีกา ว่าเทพารักษาบุรีศรี พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเรืองฤทธี ประเพณีพลาดเพลี่ยงไม่เที่ยงทรรศน์ เทวันอันรักษาศาสนา จะรักษาแต่คนที่อสัตย์ ผู้มีศิลจะเสียศีลาวัตร์ มิตรรักจักตัดความรักตน ฝูงราษฎร์จะอาพาธเจ็บไข้ เกิดมรณภัยทุกแห่งหน ประเพณีปีเดือนจะเปื้อนปน ฤดูฝนหนาวร้อนก็ผ่อนไปฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าเห็นแก่นจันทน์แดง ราคาแพงเลิศล้ำในต่ำใต้ ชายเขลาเอาพอแรงไม่แจ้งใจ ก็เอาไปแลกนมโคเสียง่ายดาย” พุทธพยากรณ์ ทรงพุทธทำนายอภิปรายโปรด ภายหน้าโสดหมู่สงฆ์สิ้นทั้งหลาย จะแนะนำพระธรรมอันเพริศพราย เที่ยวเร่ขายแลกทรัพย์มาซื้อกิน ไม่อดสูดูร้ายละอายบาป นิยมหบาบเอื้อมอาจประมาทหมิ่น ก่อกรรมทำตนให้มลทิน เหมือนหนึ่งกินยาตายไม่หมายเป็นฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าน้ำเต้านั้นจมชล ดูวิกลไม่เคยพบประสบเห็น” พุทธพยากรณ์ พุทธบรรหารว่านานไปจะได้เป็น ที่ข้องเข็ญของสัตว์วิบัติมี จะเกิดความยากล้ำเหลือลำเค็ญ สิ่งที่เย็นกลับจะร้อนทั่วธานี นักปราชญ์ผู้รู้ธรรมจะต่ำต้อย พาลาลอยเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรี ผู้พงศาตระกูลประยูรมี จะลี้ลับเสื่อมสูญประยูรยศ คนพาลจะรานเริงบันเทิงหน้า เจรจาผิดธรรมไปจนหมด ใครปลอกปลิ้นลิ้นลมเป็นคมคด รู้โป้ปดกลอกกลับจึงนับกันฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าคีรีนั้นลอยน้ำ ประหลาดล้ำหลากใจที่ในฝัน” พุทธพยากรณ์ พระทรงญาณแจ้งการณ์ให้เห็นพลัน ภายหน้านั้นผู้มีศักดิ์จะรักพาล จะยกย่องต่ำชาติอันต่ำช้า เป็นเอกอัครเสนาในสถาน ได้ยศสืบสายแป็นนายการ ได้ทีพวกพาลสำราญใจฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าเห็นกบขบงูร้าย กัดจนตายล้วงกินจนสิ้นใส้” พุทธพยากรณ์ พระแย้มโอษฐ์โปรดอภิปรายทำนายไป ภายหน้าไซร้หญิงพาลจะราญชาย จะขี่ข่มด้วยลมลิ้นให้ผัวกลัว จะใช้ผัวเทียมทาสดังมาดหมาย ผัวสมานน้ำใจมิให้ระคาย อีหญิงร้ายยิ้มลามคำรามรนฯ ฝันว่า “หนึ่งฝันว่าพระยาเหมราช เข้าปนฝูงกากาจน่าฉงน แล้วคำรพบนบนอบยอมยอบตน เข้าระคนคบค้ากับกาพาล” พุทธพยากรณ์ สมเด็จพระสรรเพชญ์โมลี เผยพุทธวาทีทรงบรรหาร ว่าผู้มีตระกูลนั้นจะบันดาล ว่าคนพาลจะย่ำยีผู้ปรีชา สันดานทาสชาติต่ำจะได้ดี จะข่มขี่ผู้ที่มีซึ่งพงศา คนปราชญ์จะกลัววาจา พวกพาลาได้ทีไม่มีอายฯ ฝันว่า “หนี่งฝันว่าเนื้อสมันนั้นไล่เสือ พยัคฆ์เบื่อเบือนหน้าเข้าป่าหาย” พุทธพยากรณ์ มีพระพุทธบรรหารประทานนาย ว่าสานุศิษย์ทั้งหายจะสู้ครู จะหักหาญผู้ใหญ่ให้เป็นน้อย สำทับถ้อยขี่ข่มคารมอยู่ ยกย่องกายหมายประกวด อวดอ้างรู้ จะลบหลู่ขู่ซ้ำด้วยคำพาล สงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์จะทรุดเศร้า ผู้เป็นเจ้าหลีกสิ้นทุกถิ่นฐาน ซึ่งบพิตรนิมิตสิบหกประการ ไม่มีเหตุเภทพาลแก่พระองค์ จะได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายหน้า จงจำไว้พิจารณาอย่าลืมหลง จะเสื่อมสูญเมธีกวีวงศ์ และฝูงหงส์ประยูรตระกูลพราหมณ์ จะเฟื่องฟูเชยชมนิยมหยาบ แบกแต่บาปหาบนรกยกขึ้นหาม อันกองธรรมจะนำสนองตาม จดลงหนังสุนัขถามเมื่อยามตาย พระไตรรัตน์จะวิบัติหม่นมัวหมอง ไม่ผุดผ่องแผ้วผาดสะอาดฉาย ศักราชคำรบนั้นสองพันปลาย จะต้องคำพุทธทำนายไว้แน่นอนฯ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้