การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 โดย นุชรี ตรีเหรา
อ่าน [4880]  

........

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา  นางนุชรี  ตรีเหรา
โรงเรียน  โรงเรียนวัดน้ำคบ   
ปีที่พิมพ์  2559
 
บทคัดย่อ
 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บางเนื้อหายังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนยังใช้กระบวนการสอนแบบเดิม ครูเป็นผู้อธิบายให้นักเรียนฟัง การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งการเตรียมการสอนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (3)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดน้ำคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 1 ห้อง 15 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  4  ชนิดคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6  ชุด ระยะเวลา 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.89  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 และแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 15  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples)
 
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
    1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.01/85.11
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยสรุป ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานำไปปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ใช้ ซึ่งครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ในการสอนกลุ่มสาระและเนื้อหาอื่นได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 เผยแพร่ผลงาน (WORD)
 เผยแพร่ผลงาน (PDF)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้