การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 โดย นางรจนา สังข์ชาตรี
อ่าน [3345]  

........

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้วิจัย นางรจนา สังข์ชาตรี หน่วยงาน โรงเรียนนามนพิทยาคม ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

     การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมีวินัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักเรียน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และสถาบันครอบครัว ตลอดจนมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ในการปลูกฝังความดีงามให้แก่นักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ด้วยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล จำนวน 66 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม จำนวน 31 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนามนพิทยาคมจำนวน 533 คน กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ วินัยด้านการรักษา ความสะอาด และวินัยด้านการแต่งกาย กลยุทธ์ที่ใช้ประกอบการวิจัยคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย และการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมิน และแบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการวิจัย พบว่า
          1. สภาพปัญหาก่อนดำเนินการพัฒนาพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนยังขาดวินัยเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดห้องเรียน การรักษาความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และการรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม ดังจะเห็นได้จากรอบๆ บริเวณโรงเรียน ยังมีเศษขยะเช่น ถุงขนม ถุงพลาสติก และเศษกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณรอบๆ อาคารเรียน และบริเวณหน้าต่างของห้องเรียน ส่วนการแต่งกายนั้นก็พบปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยชายเสื้อออกนอก กางเกงของนักเรียนชาย การไว้ทรงผมที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การสวมใส่เครื่องประดับ ที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพ และวัยของนักเรียน และการแต่งกายด้วยชุดตามโอกาส และวันที่โรงเรียน กำหนด
          2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจที่ดีและได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการดำเนินการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและการแต่งกายของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางสำหรับการดำเนินงาน ในลักษณะของโครงการซึ่งประกอบด้วย การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาด ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมความสะอาดภายในโรงเรียน” โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่กิจกรรม 5 ส กิจกรรม แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ในส่วนของการเสริมสร้างวินัย ข ด้านการแต่งกาย ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการมีวินัยในการแต่งกาย” โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
          3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการรักษา ความสะอาด และการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนโดยการประสานความร่วมมือกับ ครูโรงเรียนนามนพิทยาคมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย พร้อมกับประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง การดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้และให้เห็นผลแห่งการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งผลแห่ง การดำเนินงานดังกล่าวปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน และนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยที่นักเรียน ส่วนมากเป็นผู้มีวินัยที่ดีซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้ กำหนดไว้ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนส่วนมากจะเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการรักษา ความสะอาด ทั้งความสะอาดร่างกายของตนเอง ความสะอาดของห้องเรียน ความสะอาดของบริเวณ โรงเรียน และอาคารสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน
          4. การนิเทศ ปรากฏผลตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งโดยภาพรวม พบว่า นักเรียนได้รับการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวินัยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผล ที่ปรากฏในระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ดังจะเห็นได้จากวินัยด้านการรักษา ความสะอาดของนักเรียน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 บทคัดย่อ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้