70 ปีแห่งการ..
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [637]  

70 ปีแห่งการครองราชย์ .....

  •  

70 ปีแห่งการครองราชย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การทรงงานตามพระราชดำรัสที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีทั้งในหมู่ประชาชนคนไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศว่า พระองค์ท่านได้ทรงทำตามพระราชดำรัสนี้มาโดยตลอด เพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองและประชาชนคนไทยทุกคนมาโดยตลอด

แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน ซึ่งได้ทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาได้อย่างแยบยล

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดมีคุณค่า และควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนี้ นำมาปฏิบัติให้บังเกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป

ขอหยิบยกวิธีการต่างๆในการทรงงานมาให้ฟังดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามที่ประชาชนต้องการ

2. ทำตามลำดับขั้น

ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนก่อนได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภค บริโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนคนไทยทราบกันดีว่า เรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก แม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนต์นั้นก็ทรงประหยัดมากในการใช้คุ้มค่า แม้กระทั่งเครื่องฉลองพระองค์ก็ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ทุกบาท
ทุกสตางค์จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ข้าราชบริพารในราชสำนัก และในการพัฒนาและช่วยเหลือ
ราษฎรก็ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ไม่ต้องลงทุนสูง แม้กระทั่งกับธรรมชาติที่ทรงมองอย่างละเอียดอย่างเข้าใจถึงธรรมชาติและปัญหาของธรรมชาติ ดังพระราชดำรัสซึ่งทรงตรัสไว้ว่า “ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่าไปทำลายมัน จะได้ประหยัดงบประมาณ”

4. แก้ปัญหาต้องเริ่มจากจุดเล็ก

หมายความว่าให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ตามมา
ดังที่เคยดำรัสว่า “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกในปัญหาใหญ่ข้างหน้า ก็ต้องแก้ไขอาการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่จะคิดต่อไปได้”

5. ทำให้ง่าย

การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานพัฒนาประเทศ ตามแนวทางพระราชดำริให้ดำเนินไปโดยง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ ทั้งระบบนิเวศโดยรวมและสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น

6. ไม่ติดตำรา

การพัฒนาใดๆ ให้อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแวดล้อม ทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสภาพสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

7. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

ทรงมีพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า “การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการ ทุกอย่างจะได้บรรลุ
ผลสำเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน...”

นี่คือส่วนหนึ่งในการทรงงานและวิธีการที่ได้ทรงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรทั้งหลายในประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ครองราชย์มาเป็นเวลา 70 ปีในเดือนมิถุนายน ศกนี้

ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบ้านเมืองทั้งหลาย สมควรยึดเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
ให้สำเร็จลุล่วงให้ได้ตามแนวทางส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาพูดให้ฟัง จะได้ไม่เพ้อเจ้ออย่างโน้นอย่างนี้

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ


 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้