“เรือป๋า”
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 โดย  
อ่าน [630]  

วิเคราะห์บ้าน วิจารณ์เมือง .....

ได้กล่าวมาให้ทราบในตอนที่แล้วว่า “เรือป๋า” สามารถนำพาผู้โดยสารที่มากับเรือ ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยและขึ้นบกทำมาหากินในอาชีพต่างๆ มาได้อย่างเจริญรุ่งเรือง สามารถลดความขัดแย้งและเกิดความปรองดองของคนในชาติในเวลาต่อมาได้นั้น เป็นเพราะการควบคุมกำกับการเดินเรือดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจในทิศทางของการนำเรือว่าจะไปอย่างไร เรือจึงจะไม่ล่มท่ามกลางพายุใหญ่ที่มีคลื่นลมทั้งบนผิวน้ำและใต้ผิวน้ำ

“เรือแป๊ะ” ก็ควบคุมโดยทหารเหมือนกันควรเอาอย่าง

วันนี้จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคดโกงในสมัยของ “เรือป๋า” มาเล่าให้ “เรือแป๊ะ” ฟัง ว่าสมัยนั้นทำกันอย่างไรโดยไม่ต้องมีการอวดอ้างว่าต้องมี“รัฐธรรมนูญฉบับปราบโจร” มากำกับอย่างที่กำลังพูดโฆษณากันอยู่ในขณะนี้

เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้กับบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำงานของผู้มีหน้าที่ทุกระดับ ยิ่งคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆ ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ตำรวจ หรือทหารด้วยแล้ว ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต คอยแต่จะแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพรรคพวก หรือเป็นคนชอบทุจริตคดโกงแล้ว บ้านเมืองจะเสียหายหนักขึ้น

ในวันที่ “ป๋า” พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ วันที่11 สิงหาคม 2531 นั้น สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ที่ตึกสันติไมตรีเพื่อเป็นการอำลา มีตัวแทนของบรรดาสื่อมวลชนดังกล่าวได้กล่าวแสดงความอาลัยด้วยถ้อยคำที่กินใจอย่างมากในความรู้สึกของพวกเขา และกล่าวชื่นชมยินดีในผลงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองรอดพ้นจากภยันตรายที่เคยประสบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการรักษาความมั่นคงของประเทศ จนทำให้บ้านเมืองและประชาชนบังเกิดความสงบสุขเรียบร้อย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฐานะทางการเงินการคลังมั่นคงแข็งแรงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

และที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งก็คือ สื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้กล่าวในวันเลี้ยงอำลาวันนั้น ได้กล่าวยกย่อง “ป๋า” ว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งในแผ่นดิน ซึ่งหาได้ยากมาก และสื่อมวลชนที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนั้นก็ได้มอบของที่ระลึกให้ชิ้นหนึ่ง เป็นรูปปั้น “กวนอู” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัตย์ซื่อที่บรรดาคนจีนทั้งหลายเคารพกราบไหว้ถึงทุกวันนี้

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของ “ป๋า” นั้น เป็นเรื่องที่ได้มีการยอมรับกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทุกคนเชื่อถือโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้นว่าเป็นผู้ทุ่มเทชีวิตให้แก่การงานในตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ทุจริตคดโกงหรือคอยหาแต่ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง

คนใกล้ชิดบางคนหรือคนที่เคยสนิทสนมบางคนที่แสวงหาประโยชน์ หรือทำการไม่สุจริต โดยอาศัยชื่อเสียงของนายกรัฐมนตรีไปแอบอ้างในการทำมาหากิน เมื่อ “ป๋า” ทราบเรื่องก็ไม่เคยละเลยหรือละเว้นที่จะดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน

บางคนต้องถูกออกจากราชการ ถูกเปลี่ยนแปลงหน้าที่บางคนต้องขึ้นโรงขึ้นศาล แม้กระทั่งเรื่องของความทุจริต ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบสถาบันสูงสุดที่ร้ายแรงที่สุด ก็ยังเคยจัดการจับกุมผู้เกี่ยวข้องส่งศาลมาแล้ว

สั่งลดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ของทางราชการเหลือเพียง 200 บาทต่อครั้ง จากเดิมที่เคยได้ 400 บาท สั่งการมิให้มีการเบิกค่าเช่าที่พักในเวลาเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ถ้าไม่ได้จ่ายจริงเพราะได้รับการรับรองจากเจ้าภาพ ใครเบิกไปต้องจ่ายคืนหมดเมื่อกลับมา

ของขวัญที่มีผู้นำมามอบให้ ไม่ว่าจากในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่นำไปเป็นสมบัติส่วนตัวที่บ้าน แต่มอบไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลให้มีการทำบัญชีเป็นหลักฐาน

ในเรื่องของความประหยัดนั้น ได้สั่งการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็นโดยเฉพาะที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดยให้ใช้ในราคาที่ประหยัดที่สุด และเป็นสิ่งของที่ผลิตในประเทศ แม้กระทั่งอาหารที่จัดเลี้ยง ถ้าจำเป็นต้องเป็นอาหารต่างประเทศก็ต้องมีอาหารไทย หรือผลไม้ไทยประกอบ แม้กระทั่งแชมเปญที่ใช้ดื่มอวยพรก็ให้ใช้เครื่องดื่ม “ไวน์คูลเล่อร์” ซึ่งเป็นน้ำหวานแทนทุกครั้ง

ได้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการเลี้ยงรับรองในทำเนียบรัฐบาลในสมัยนั้นแต่ละครั้ง เปรียบเทียบกับสมัยก่อนๆ แล้วปรากฏว่าค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 80%

นี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยของ “ป๋า” ในฐานะเป็นผู้กำกับควบคุมการเดินเรือในสมัยนั้น ที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำหน้าที่

ไม่นับเรื่องอื่นๆ ที่ยังมีอีกมากในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองที่กำลังวิกฤติสุดๆ แทบทุกด้านในสมัยนั้น เช่น เรื่องความเข้มงวดในการบริหารการเงินการคลัง การสะสางสถาบันการเงินต่างๆ การแก้ปัญหาของเกษตรกรและการว่างงาน รวมถึงปัญหาทางด้านต่างประเทศที่ต้องทำกันอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะทางลับหรือทางเปิดเผยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง

“เรือป๋า” นำผู้โดยสารถึงฝั่งอย่างปลอดภัย ก็เพราะมีการควบคุมและกำกับการเดินเรืออย่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริตของผู้นำเรือและพวกลูกเรือโดยไม่ต้องมี “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” แต่อย่างใด

“เรือแป๊ะ” ที่มีผู้ควบคุมกำกับเรือเป็นทหารเช่นเดียวกับ “เรือป๋า” นั้น ได้ทำการเดินเรือกันอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หรือไม่นั้น “แป๊ะ” รู้ดีกว่าใครๆ เฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตประจำตัวและในหมู่พรรคพวกของตัวนั้น ก็ไม่มีใครจะรู้ดีเท่า “แป๊ะ”

คนรอบข้างของ “แป๊ะ” เป็นอย่างไรกันบ้าง โดยเฉพาะ “พ่อค้าขี้โกงที่หากินกับสนามบิน” นั้น ร้ายกาจขนาดไหนสังคมรู้กันทั่ว ดูแล้วน่าห่วงจริงๆ

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้