เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม
อ่าน [8850]  

ชื่อรางวัล/ผลงาน โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทผู้บริหาร แด่ นางจิรภัทร ชูศรีโฉม หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ปีที่เริ่มดำเนินการ เม.ย. ๒๕๕๖ ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๒๕๕๗ การที่ข้าพเจ้านางจิรภัทร ชูศรีโฉม ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทผู้บริหาร ได้นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จไปใช้ ดังนี้ ข้าพเจ้าได้นำหลักการ บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Dr. William Edwards Deming) เป็นเทคนิควิธีการบริหารที่ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำเทคนิควิธีดังกล่าวมาใช้กับการบริหารงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยทุกกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการในการทำงาน ข้าพเจ้าได้บูรณาการนำหลักการครองตน ครองคน ครองงานมาปรับใช้ในการดำเนินงาน การบริหารงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. หลักในการการครองตน การครองตน คือ การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และสามารถควบคมตนเองได้ เป็นผู้มี สติรอบคอบ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การครองตนที่ดีนั้น อาจใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิต หรือยืดเหนี่ยว ดังนี้ ๑.๑ การรู้จักตนเองด้วยความมีสติและสัมปชัญญะ มีความละอายและเกรงกลัวต่อ ความชั่วหรือบาปกรรม หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ไม่กล้ากระทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย ๑.๒ มีความอดทนและความสงบเสงี่ยม ให้เกียรติและมีความเคารพในศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์กับบุคคลทุกระดับชั้น ไม่ดูหมิ่นเหยียบหยามคนอื่น หรือเห็นคนอื่นดีไม่เท่าตนเอง ๑.๓ บอกตนได้ใช้ตนเป็น เห็นตนเอง และยำเกรงต่ออบายมุขทั้งปวง ๑.๔. รู้จักยึดมั่นในความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ประหยัด และออม ๑.๕ รู้จักการถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่อวดเก่ง ไม่อวดดี ไม่อาศัยบารมีคนอื่น ทําร้ายข่มเหงรังแกหรือเบียดเบียนใคร ๑.๖ มีความสำนึกในคุณงามความดีของตนเองและผู้อื่น ตั้งอยู่ในสัปปุริสธรรม ๗ คือรู้เหตุรู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้จักกาลเทศะ รู้บุคคลและรู้ชุมชน นอกจากนี้แล้วยังต้องยึดมั่นในศีล ๕ คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในสามี ภรรยาหรือคนรักของผู้อื่น ไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราและของมึนเมา และนําหลักเบญจธรรม ๕ ได้แก่ เมตตา กรุณา การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ สํารวมในกาม ไม่ประพฤติผิดในสามี ภรรยาคนอื่น หรือคนรักของผู้อื่น มีสัจจะ ๒. หลักในการครองคน คือการรู้จักและเข้าใจคนอื่น มองคนอื่นในแง่ดีในการทำงานร่วมกับคนอื่น การครอง คนเป็นเรื่องที่ถือว่ายากที่สุด เพราะคนเรา มีหลายประเภท หรือดอกบัวสี่เหล่า จึงควรทราบหลักการครองใจคน ซึ่งพระพุทธศาสนาได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ๒.๑ ทาน การให้การเสียสละแบ่งปันด้วยจิตใจที่โอบออมอารี การเป็นผู้มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการครองใจคนที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะคนผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปและผู้ให้ย่อมทำให้เกิดความรัก ความศรัทธาของคนที่ถูกให้ ๒.๒ ปิยวาจา การพูดจาที่สุภาพ รู้จักเลือกใช้วาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ซึ่งคนอื่น ได้ฟังแล้วสบายใจ อยากอยู่ใกล้ อยากคบคาสมาคมด้วย ต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง ตามภาษิตที่ว่า “คําพูดเป็นนาย ใจเป็นบ่าว” หมายความว่า ให้คิดก่อนพูด พูดแล้วต้องทําปฏิบัติตามอย่างที่พูด ถ้าเรานึกอยากจะพูดอะไรโดยไม่ไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนแลไซร้ ท่านกล่าววาภัยอันตรายกําลังจะก้าวเข้ามาหาเราทุกขณะ ๒.๓ อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันและกัน รู้จักแบ่งปันและให้นํ้าใจให้ แก่มวลมิตร แม้จะเพียงน้อยนิดก็ยังดีกว่าไม่มีไมตรีจิตเอาเสียเลย ดังคำที่ว่า แม้จะเกิดมหาอุทกภัย แต่ก็พ่ายน้ำใจคนชาวไทย”ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดว่าเราชาวไทยเมื่อ ภัยพิบัติมาใกล้ตัวหรือเมื่อภัยจากน้ำท่วมโหมกระหน่ำทำลายสมบัติพัสถาน ๒. ๔. สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลายไม่มีการเสแสร้งแต่อย่างใด ทําตัวเสมอตนเสมอปลาย ทําให้เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจและเชื่อใจได้เพราะทํา ตนเสมอตนเสมอปลาย เพื่อนร่วมงานไม่ สงสัยในพฤติ กรรม ๓. หลักการครองงาน คือ การรู้จักงานที่ตนเองกำลังทำ และทำงานอย่างมีความสุข รักและชอบ ในงานที่ตนเองกําลังทำอยู่ มีวิธีการครองงาน ดังนี้คือ ๓.๑. รักและศรัทธาในงานที่ทํา อะไรก็ตาม ถ้าเรามีความรักและมีความศรัทธา ในงานที่ทําแล้ว งานนั้นย่อมจะประสบผลสำเร็จ เพราะถ้าเราชอบงานอะไรแล้ว ใจก็จะมุ่งมั่นในการทำงานนั้น จนประสบผลสำเร็จ อย่างเป็นครูต้องรักและศรัทธาในอาชีพครูเป็นต้น ๓.๒ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานแล้ว งานนั้น ๆ ย่อมจะประสบผลสําเร็จโดยง่าย ๓.๓. เอาใจใส่ต่องานที่ทํา ใครก็ตาม ถ้าทำงานโดยมีเป้าหมายแล้ว ย่อมจะต้อง เอาใจใส่ต่องานที่ทําเสมอ การทำงานทำเอาใจใส่งานยอมประสบผลสำเร็จ ๓.๔ หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของงานและปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าทำงานโดยมีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอ จึงจะถือได้ว่ามีการปรับปรุงงานเหมือนกับการประเมินผลงานนั่นเอง ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้ ผลที่เกิดกับนักเรียน ๑) นักเรียนได้รูปแบบที่ดีของการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ๒) นักเรียนได้แบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ๓) นักเรียนรักและภาคูมิใจในโรงเรียน พร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ๔) นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และดับกลุ่มสถานศึกษา ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) ครูนำแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน ๒) ครูได้เลื่อนวิทยฐานะตามกำลังความสามารถทุกคน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดผลดีต่อนักเรียน ๓) ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลที่เกิดกับผู้บริหาร ๑) ผู้บริหารได้รับความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน ๒) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทผู้บริหาร หน่วยงานที่มอบ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ๓) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดีศรีสยาม หน่วยงานที่มอบ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ผลที่เกิดกับโรงเรียน ๑) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ๓) โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖”หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ ๔) โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ ๕) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ๑) สถานศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ๒) ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน ๓) ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ มั่นใจและไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุน และส่งเสริม ๔) ผู้ปกครองชื่นชมและให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการให้บุตรหลานเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ๕) ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีความรัก และผูกพันกับโรงเรียน ๖) ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นได้รูปแบบในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพไปใช้ในองค์กรระดับต่างๆ .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้