เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม
อ่าน [3303]  

ชื่อรางวัล/ผลงาน โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ นางจิรภัทร ชูศรีโฉม หน่วยงานที่ให้รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่เริ่มดำเนินการ เม.ย. ๒๕๕๖ ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๒๕๕๗ การที่ข้าพเจ้านางจิรภัทร ชูศรีโฉม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเส มา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ได้นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จไปใช้ ดังนี้ ข้าพเจ้าได้นำไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และบริหารโรงเรียนได้สำเร็จ อย่างมีคุณภาพโดยสร้างความผูกพันให้กับคน งานและองค์กร ประสานสัมพันธ์ให้ได้ทั้งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดความรักความผูกพัน ความเป็นเจ้าของ ความเกื้อกูล ความสุขในการทำงาน และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผู้รายงานได้นำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิดว่า ผู้บริหารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาตน คือการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารความเป็นผู้นำ ผู้ตาม สถานการณ์และการปฏิสัมพันธ์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่ตัวนักเรียน ความพึงพอใจของตัวบุคลากรและความพึงพอใจในงาน การพัฒนาคน ใช้ศิลปะของการสร้างศรัทธา และนำปฏิบัติภารกิจ ให้ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความผูกพันของสมาชิก เป็นการนำ ประสาน จูงใจ รวมกลุ่มเป็นพลังและศรัทธา ใช้เทคนิควิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการบริหารเชิงบวก ที่ให้ความสำคัญกับคน เห็นคุณค่าและสนใจความทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน สนับสนุนช่วยเหลือ เชื่อมั่นในความสามารถให้อิสระในการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจนเกิดผลผลิตที่ดี (outcomes) ได้ทั้งผลงาน ความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกฝ่าย ร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ดี มีกิจกรรมเด่น เน้นคุณภาพครู ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) พึงพอใจและประทับใจ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกำลังใจพัฒนาโรงเรียน พากเพียรในภารกิจหลัก เพื่อนักเรียนที่รักทุกคน ร่วมเป็นกำลังสำคัญพัฒนาส่งผลให้โรงเรียนก้าวไกล เชื่อมั่นในศักยภาพทีมงานที่ได้ร่วมกันกำหนดจุดร่วมว่า ดาวน้อยน้อยพันดวงรวมโชติช่วงสว่างไสว เราร่วมรวมร้อยใจ ฤาจะไม่มีพลัง (Education for All And All for Education) การพัฒนางานใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ใช้แผนที่การพัฒนา (Road Map) ที่นำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแม่บทการปฏิรูปการเรียนรู้ ติดอาวุธทางปัญญาให้บุคลากรทั้งภายในและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ให้ร่วมวางแผนอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ร่วมกัน ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ วิสัยทัศน์บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี เน้นที่การรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาและการบูรณาการ I.O. (Intelligence Quotient) E.Q. (Emotion Quotient) และ A.Q. (Adversity Quotient) กำหนดพันธกิจร่วมกัน ที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามที่ทุกฝ่ายต้องการ เป็นไปตามทฤษฎีระบบ กำหนดบทบาทที่ชัดเจน ให้ผู้บริหารเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์และสร้างเสริม กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุน ครูเป็นหุ้นส่วนใหญ่ นักเรียนเป็นผู้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา ชุมชนเป็นผู้ประสานความร่วมมือและสนับสนุน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในการรวมพลังสร้างเยาวชนที่ดีของสังคม และกำหนดโครงสร้างงานวิชาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานงบประมาณเน้นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) งานบุคลากรเน้นการทำงานเป็นทีม ใช้หลัก 4’A (Awareness Attempt Achievement Accredited system) งานบริหารทั่วไป เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง ความโปร่งใส ตรวจสอบและถ่วงดุล และการพัฒนาทั้งระบบ สร้างยุทธศาสตร์และกระบวนการทำงาน (วงจรการพัฒนาPDCA) ที่เป็นระบบการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และบรรยากาศองค์กรที่ดี การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น แด่ นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเม็กวิทยา โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงนามโดย พลเอกดาวพงษ์ รัฒนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมนฑล อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม นั้น เกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาตน เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และการร่วมแรงร่วมใจระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานดังนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียน ๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้า ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ๒) นักเรียนได้รับการฝึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และความสามัคคี ๓) นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษผ่านการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔) นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานต่างๆเช่น โครงงานสารเสพติดให้โทษ เป็นต้น ๕) นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และดับกลุ่มสถานศึกษา ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและความสามัคคี ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้แบบโครงงานแก่นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล เพื่อจะได้เกิดเจตคติที่ดีต่อเด็ก จนเกิดความพร้อม ที่จะดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน เด็กอย่างเต็มความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ และปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก เป็นครูมืออาชีพเกิดขึ้นตามมาในจิตสำนึก อย่างแท้จริง ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และดับกลุ่มสถานศึกษา ผลที่เกิดกับผู้บริหาร ๑) ผู้บริหารได้รับความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน ๒) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ ๓) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีมีคุณธรรม สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ศูนย์ข่าววัฒนธรรมบันเทิง ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ๔) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม การประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ ประเภท ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ๕) นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ๖) ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ผลที่เกิดกับโรงเรียน ๑) โรงเรียนปลอดยาเสพติด ๒) โรงเรียนคำเม็กวิทยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ๑) ผู้ปกครองชื่นชม ภาคภูมิใจ ยกย่องชมเชย ให้กำลังใจ ร่วมมือ ร่วมปกป้องและนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้