เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม
อ่าน [3478]  

ชื่อรางวัล/ผลงาน โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนคำเม็กวิทยา หน่วยงานที่ให้รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่เริ่มดำเนินการ เม.ย. ๒๕๕๖ ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข้าพเจ้านางจิรภัทร ชูศรีโฉม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คำเม็กวิทยา ได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นมา เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน จึงให้มีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ มาตรฐานด้านการป้องกัน โรงเรียนได้จัดทำแผนงาน โดยการสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดทำห้องเรียนสีขาว ๒. จัดโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. ๓. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ๕. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลป์ ชุมนุม ออมทรัพย์ สหกรณ์ ๖. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ กิจกรรมสวดมนต์ และให้ความรู้ ๗. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านศาสนา กิจกรรมจิตอาสา ๘. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ๙. จัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ มาตรฐานด้านการค้นหา โรงเรียนมีการดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานด้านการค้นหา ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพย์ กลุ่มติด และกลุ่มค้า ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. จัดกิจกรรมบันทึกการเยี่ยมบ้าน ๓. จัดกิจกรรมบันทึกความดี ๔. จัดกิจกรรมสำรวจสารเสพติด (RE -X –RAY) ๕. จัดกิจกรรมศูนย์ข่าวสาร ๖. จัดทำพันธะสัญญาป้องกันยาเสพติด กิจกรรมที่ ๓ มาตรฐานด้านการรักษา โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางและนโยบายในการบำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒. จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๓. จัดกิจกรรมชุมนุม ๔. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวร กิจกรรมที่ ๔ มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีระบบกลไก การเฝ้าสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ จัดกิจกรรมป้องปราม จัดให้มีสภานักเรียน จัดให้มีครูแกนนำ และจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมพบครูตำรวจ/พระสงฆ์ /พยาบาล /ผู้นำชุมชน หน้าเสาธง ๕ นาที ๒. จัดกิจกรรมโฮมรูม ๓. จัดกิจกรรมสภานักเรียน ๔. จัดกิจกรรมแนะแนว ๕. จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ความปลอดภัย เขตพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน ๖. จัดกิจกรรมครูเวรประจำวัน เฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ๗. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ ๕ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดสอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนดี ศรีตำบลปลอดยาเสพติด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตามแผนปฏิบัติงาน ๔. ประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมต้านยาเสพติด ผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานดังนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียน ๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้า ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ๒) นักเรียนได้รับการฝึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และความสามัคคี ๓) นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษผ่านการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔) นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานต่างๆเช่น โครงงานสารเสพติดให้โทษ เป็นต้น ๕) นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และดับกลุ่มสถานศึกษา ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและความสามัคคี ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้แบบโครงงานแก่นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล เพื่อจะได้เกิดเจตคติที่ดีต่อเด็ก จนเกิดความพร้อม ที่จะดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน เด็กอย่างเต็มความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ และปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก เป็นครูมืออาชีพเกิดขึ้นตามมาในจิตสำนึก อย่างแท้จริง ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และดับกลุ่มสถานศึกษา ผลที่เกิดกับผู้บริหาร ผู้บริหารได้รับความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ผู้ปกครองชื่นชม ภาคภูมิใจ ยกย่องชมเชย ให้กำลังใจ ร่วมมือ ร่วมปกป้องและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้