ะผยแพร่ผลงานที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม
อ่าน [3237]  

ชื่อรางวัล/ผลงาน โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โรงเรียนคำเม็กวิทยา หน่วยงานที่มอบ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่เริ่มดำเนินการ เม.ย. ๒๕๕๕ ปีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข้าพเจ้า นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คำเม็กวิทยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นมา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีวิธีการดำเนินงาน โดยสรุป ดังนี้ กระบวนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนคำเม็กวิทยา ๑. ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด และให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ๒. บรรจุกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดในหลักสูตร และมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนบูรณาการการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในวิชาสุขศึกษาทุกระดับชั้น ๔. ร่วมมือกับอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ในลักษณะเป็นเครือข่ายป้องปราบสารเสพติดในโรงเรียน รวมทั้งเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดแก่นักเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับชั้น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยบูรณาการกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ๕.๑ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ๕.๒ กิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ต้านยาเสพติด ๕.๓ ครูพระ/ครูผู้สอน/วิทยากร /ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๔ กิจกรรมรณรงค์วันสำคัญต่อต้านยาเสพติด ๕.๕ กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา ๕.๖ กิจกรรมค่ายคุณธรรม ๕.๗ กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ๕.๘ กิจกรรมสำคัญทางศาสนา ๕.๙ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวร ๕.๑๐ กิจกรรมหนึ่งทีมหนึ่งโครงงาน ๕.๑.๑๑ กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ๖. สร้างขวัญและเสริมแรงจูงใจ โดยจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ๗. จัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในโรงเรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการสุ่มตรวจและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นปัญหา ๘. จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ๙. ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จ ข้าพเจ้าได้ดำเนินดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาจนทำให้โรงเรียนคำเม็กวิทยาได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ และส่งผลดีต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนี้ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ๑) ทำให้เด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียน ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสูงสุดในทุกด้านที่มีอยู่ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคมและทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนมีพื้นฐานทุกด้านที่มั่นคง แข็งแกร่งพร้อมรับการพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีในทางสร้างสรรค์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆรวมถึงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว โรงเรียนและสังคม อยู่อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ๒) ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพิเศษ ที่มีอยู่ไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ ๓) ทำให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ที่อาจได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ทำให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมรับการพัฒนา ส่งเสริมไปสู่การเป็น “คนดี คนเก่ง มีความสุข” ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ๕) ทำให้เด็กนักเรียนมีผลการพัฒนาในทุกด้านเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคำเม็กวิทยาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักในการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการคิดหาวิธีการ ในการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามศักยภาพและทักษะพิเศษ ที่มีอยู่ ๒) ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคำเม็กวิทยาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล เพื่อจะได้เกิดเจตคติที่ดีต่อเด็ก จนเกิดความพร้อม ที่จะดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน เด็กอย่างเต็มความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ และปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก เป็นครูมืออาชีพเกิดขึ้นตามมาในจิตสำนึกอย่างแท้จริง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ๑) ทำให้ผู้บริหารของโรงเรียนคำเม็กวิทยาได้รับรู้และเข้าใจในศักยภาพของนักเรียน ครู และการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคิดหาแนวทางพัฒนา ได้ตรงตามศักยภาพที่ทุกฝ่ายมีอยู่ อันจะส่งผลให้การพัฒนาเด็กเกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อไป ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ๑) ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาของโรงเรียนคำเม็กวิทยา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามศักยภาพของเด็ก และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ๒) ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มเสี่ยง เกิดความเข้าใจและความตระหนักในการดูแลบุตรหลาน และร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กในทุกด้านอย่างจริงจัง .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้