ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพ
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม
อ่าน [3385]  

แนวทางการดำเนินงาน มีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ มาตรฐานด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ได้จัดทำแผนงาน โดยการสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด ดังนี้ ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติด ๑) โครงการห้องเรียนสีขาว ๒) กิจกรรมครูพระ/ครูผู้สอน/วิทยากร /ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) จัดกิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส.ต้านยาเสพติด ๔) มีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุมกันยาเสพติด ๑.๒ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ๑) กิจกรรมด้านศิลปะ ๒) กิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ๓) กิจกรรมด้านกีฬา ๔) กิจกรรมชมรมและชุมนุม ๑.๓ การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑) กิจกรรมค่ายคุณธรรม ๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวร ๓) กิจกรรมสำคัญทางศาสนา ๔) การจัดห้องคุณธรรมจริยธรรม ๕) กิจกรรมสมุดบันทึกความดี ๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด ๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้/อุทยานการศึกษาป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ๒) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโครงการห้องเรียนสีขาว ๓) จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่เสี่ยง ๔) จัดพื้นที่ให้มีลานกีฬาต้านยาเสพติด ๕) จัดเวทีกิจกรรมต้านยาเสพติด กิจกรรมที่ ๒ มาตรฐานด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ได้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ๒.๑ โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ๒.๒ โรงเรียนมีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของปีการศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ ๒.๓ โรงเรียนมีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียนแกนนำ ครูประจำชั้น สังเกตพฤติกรรมทุกสัปดาห์ กิจกรรมที่ ๓ มาตรฐานด้านการรักษา โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยามีการกำหนดแนวทางและนโยบายในการบำบัดรักษากลุ่มเสพย์ กลุ่มติด ดังนี้ ๓.๑ สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟู กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยามีมาตรการดำเนินงานกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มาสาย และไม่เข้าเรียน โดยอาศัยความร่วมมือกันของ ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูฝ่ายแนะแนว ครูฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทางโรงเรียนจะให้เข้าโครงการเลิกเหล้า เผาบุหรี่ โดยการดูแลของศูนย์เรียนรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนที่หนีเรียน ไม่เข้าเรียน ครูผู้สอนจะบันทึกลงในแบบบันทึกส่งให้ครูประจำชั้นเพื่อติดตามแก้ไข นักเรียนที่มาสาย นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดชุมชน ในกรณีที่มาสาย ๓ ครั้ง โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อดำเนินแก้ไขพฤติกรรมการดำเนินงานกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครูประจำชั้น ครูแนะแนว และผู้ปกครองจะร่วมมือกัน เพื่อดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ ๑) ครูประจำชั้นจะดูแลนักเรียน และประสานกับทางผู้ปกครองของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ๒) ครูประจำชั้นให้การส่งเสริมความสามารถและเยี่ยมบ้านนักเรียน ๓) ดำเนินการตรวจปัสสาวะ และเชิญมารับทราบเพื่อหาทางแก้ไข ทั้งที่ ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนติดยาเสพติด ทางโรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับสถานบำบัด เพื่อส่งนักเรียนไปเข้าการบำบัดรักษาจนหายเป็นปกติ และให้เข้าเรียนในโรงเรียนต่อ โดยมีครูประจำชั้นและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังประสานกับคุณครูตำรวจ และผู้ปกครองให้ร่วมรับทราบและร่วมและร่วมกันแก้ไขปัญหา ๓.๒ สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าชุมนุมตามความสนใจ ส่งเสริมให้เล่นกีฬา เข้าค่ายคุณธรรม ครูให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเป็นพิเศษ เสริมแรงทางบวกให้นักเรียน ยกย่องชมเชยต่อที่สาธารณะเมื่อเขาทำดี ประสานกับผู้ปกครองให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้การเสริมแรงที่ถูกต้องเมื่อเขาทำความดีที่บ้าน ไม่ให้ความสนใจเขาเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ๓.๓ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยามีแนวทางการดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัด ในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้องแนะแนว และมีครูประจำชั้นเป็นครูแนะแนว มีครูแนะแนวประจำห้องแนะแนว เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา จัดชั่วโมงโฮมรูมในทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และสอดแทรกในทุกชั่วโมง กิจกรรมที่ ๔ มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยามีระบบและกลไกการเฝ้าระวัง สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ ๔.๑ โรงเรียนมีการป้องปราม ดังนี้ ๑) โครงการตำรวจระสานโรเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรเรียน ๒) กิจกรรมโฮมรูม ๓) กิจกรรมสภานักเรียน ๔) กิจกรรมแนะแนว ๔.๒ โรงเรียนมีนักเรียนแกนนำหรือจิตอาสาในการดำเนินงานด้านยาเสพติด อย่างน้อยช่วงชั้นละ ๓ คน หรือสัดส่วน ๑ : ๑๐ จัดนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังพื้นที่ต่างๆในสถานศึกษา ๔.๓ โรงเรียนมีครูแกนนำ ๑) จัดครูเวรประจำวัน เฝ้าระวังพื้นที่ต่างๆในสถานศึกษา ๒) จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔.๕ โรงเรียนมีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๕ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการ ดังนี้ ๑) โรงเรียนมีนโยบายและยุทธศาสตร์ ๒) โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๓) โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน ๔) โรงเรียนมีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๕) โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้ ๑) นักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ๒) ครูมีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและควาสามัคคี ๓) ครูผู้บริหารได้รับความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน ๔) โรงเรียนปลอดภาเสพติด และอบายมุข .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้