โปรดพร้อมใจ..กัน
นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2559 โดย  
อ่าน [849]  

.....

             โปรดพร้อมใจสนับสนุนรัฐธรรมนูญ ที่ช่วยกำจัดนักการเมืองโกงบ้านกินเมืองยิ่งนักการเมืองมีพฤติกรรมโกงบ้านกินเมืองมากขึ้นเท่าไร คนโกงบ้านกินเมืองก็จะพยายามไม่ยอมรับการตรวจสอบของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น นอกจากคนโกงบ้านกินเมืองจะไม่ยอมรับการตรวจสอบของประชาชนแล้ว ยังจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมอำนาจรัฐไว้ในกำมือของตนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยปราศจากการถ่วงดุลอำนาจ และปราศจากการตรวจสอบทุกกรณี

              เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจกับการที่นักการเมืองผู้ชอบอวดอ้างว่ารักชาติเหนือสิ่งอื่นใด และชอบโฆษณาชวนเชื่อตลอดเวลาว่า ตนเองเทิดทูนประชาธิปไตยมากเกินยิ่งกว่าใครทั้งหมดทั้งมวล จึงต้องพยายามหาทางคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติควบคุมการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมืองจำพวกโกงบ้านกินเมือง

             ข้ออ้างของนักการเมืองชนิดที่แสวงหาอำนาจรัฐ แล้วใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือเพื่อการฉ้อราษฎร์บังหลวงก็คือ รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากนักการเมืองคือรัฐธรรมนูญที่ปราศจากเนื้อแท้ของความเป็นประชาธิปไตย เป็นกฎหมายที่ลิดรอนอำนาจอธิปไตยของปวงประชา เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจกับองค์กรอิสระเหนือกว่าอำนาจของนักการเมือง เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ความสำคัญกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกสรรโดยประชาชน เป็นกฎหมายไม่เคารพหลักนิติรัฐ-นิติธรรม เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ฯลฯ

             ข้อสรุปของนักการเมืองจำพวก “รักชาติแต่ปาก” ก็คือ รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาจากนักการเมืองเท่านั้น หากมิใช่ดังกล่าวแล้ว ต่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นดีเลิศเลอสักเพียงใดก็จะถูกโจมตีว่าเลวทราม ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

             ในขณะที่ประชาชนมีความต้องการจะเห็นบ้านเมืองไทยของเราปราศจากนักการเมืองโกงชาติ จึงพยายามจะสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญที่สามารถป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้อย่างเป็นรูปธรรม และพยายามจะตั้งกฎกติกาเพื่อคัดกรองป้องกัน

มิให้คนเลวเข้าสู่อำนาจการเมือง แต่ก็ปรากฏว่านักการเมืองจำพวกโกงบ้านกินเมืองกลับพยายามขัดขวางรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้นทุกหนทาง

           แน่นอนว่า ไม่มีนักการเมืองโกงบ้านกินเมืองรายใดต้องการให้มีอุปสรรคขัดขวางการที่ตนเองจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยการใช้อำนาจรัฐกระทำการฉ้อฉลทุจริตสารพัดรูปแบบ ดังนั้น นักการเมืองจำพวกนี้จึงไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบและบทลงโทษใดๆ กับตนเอง และไม่ต้องการให้มีบทลงโทษที่เข้มข้นกับนักการเมืองโกงชาติ

            นักการเมืองโกงชาติชอบอวดอ้างว่าตนเองมาจากประชาชน ตนเองคือผู้ทำสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชน และจะอ้างด้วยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ทั้งๆ ที่คนโกงชาติเหล่านั้นไม่เคยให้ความสำคัญใดๆ กับประชาชนแม้แต่น้อย ไม่เคยฟังเสียงคัดค้านใดๆ ของประชาชน มิหนำซ้ำยังเป็นตัวการสร้างความแตกแยกให้กับประชาชน และเป็นผู้ยุยงให้ประชาชนลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากัน แล้วเข่นฆ่าประหัตประหารกันเองอีกด้วย

           นักการเมืองจำพวกนี้มีหน้าตา และชื่อเสียงเรียงนามเช่นไร คนไทยผู้มีสติปัญญาต่างประจักษ์ชัดมาเป็นอย่างดีแล้ว

             สาระสำคัญประการหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี ที่กำหนดในมาตรา 153 ว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่”

           เพียงแค่ข้อกำหนดนี้ ก็ทำให้เจ้าของพรรคการเมืองที่เคยหวังจะครอบครองประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งอ้างว่าจะถือครองอำนาจรัฐแบบต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปี ไว้เพียงผู้เดียว ก็จะต้องไม่มีทางสบอารมณ์อย่างแน่นอน เมื่อพบกับข้อจำกัดเช่นนี้

               ยิ่งเมื่อดูมาตรา 155(7) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

            มาตรานี้จะช่วยป้องกันมิให้นักการเมืองเลวทรามจำพวกที่ชอบเล่นลิ้นประดิษฐ์วาจาว่าตนเองไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก และไม่เคยเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆ ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมา สาธารณชนจะพบว่ามีนักการเมืองขี้ฉ้อต้องคดีอาญามากมาย แต่อาศัยลูกเล่นและกลเม็ดสารพัดเพื่อประวิงเวลามิให้ตนเองต้องเข้าไปอยู่ในคุก แล้วก็อ้างว่าตนเองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ดังนั้น จึงลอยหน้าเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้อย่างน่าขยะแขยง

              มาตรา 182 รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

            ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือในบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

            รัฐมนตรีจะเข้าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใดๆ มิได้

            มาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรีและการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใดๆ ด้วย

               มาตรา 182 นี้ จะช่วยป้องกันมิให้นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองผู้ร่ำรวยโดยไม่ขาวสะอาด เนื่องจากการได้รับสัมปทานผูกขาดของรัฐ และมีสถานะเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนบริษัทใหญ่น้อยสามารถเข้าไปมีอำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยการทุจริตเชิงนโยบายได้อีกต่อไป และยังจะช่วยป้องกันมิให้นักการเมืองโกงชาติผ่องถ่ายทรัพย์สมบัติและหุ้นส่วนของบริษัทให้กับลูกเมีย รวมถึงเหล่าขี้ข้า คนรับใช้ คนสวน คนขับรถ คนเลี้ยงลูก รวมถึงเลขานุการส่วนตัว และเสมียนของบริษัทได้อีกด้วย

             นี่คืออุปสรรคขวางกั้นที่จะช่วยป้องกันมิให้นักการเมืองโกงชาติสามารถเข้าไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้สะดวกง่ายดายเหมือนที่เคยเป็นมาก่อน

           นักการเมืองไทยจำพวกที่อาศัยอำนาจรัฐเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกลอุบายต่างๆ นานามาก่อน ย่อมไม่พึงพอใจกับการที่ตนเองต้องประสบกับอุปสรรคในการโกงบ้านกินเมือง และย่อมไม่ประสงค์จะได้รับโทษทัณฑ์ใดๆ ในยามที่ตนเองถูกจับได้ว่าก่อการทุจริตคิดมิชอบฉ้อฉลปล้นประเทศ

          เมื่อร่างรัฐธรรมนูญพยายามบัญญัติข้อห้ามและข้อบังคับอันไม่เป็นผลดีต่อนักการเมืองผู้โกงบ้านกินเมืองเช่นนี้แล้วมีหรือที่นักการเมืองจำพวกฉ้อฉลปล้นแผ่นดินจะสนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ยิ่งรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติซึ่งมีกลไกช่วยตรวจสอบ ป้องกัน สกัดกั้น และขจัดการทุจริตของนักการเมืองเข้มงวดมากขึ้นเพียงใด ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นักการเมืองผู้มีสันดานโกงบ้านกินเมืองก็ยิ่งจำเป็นจะต้องขัดขวางมิให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีผลบังคับใช้

             เป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐธรรมนูญฉบับปราบคนโกงชาติจะไม่เป็นที่ต้องการของคนซึ่งมุ่งหวังจะเข้าไปโกงบ้านกินเมืองด้วยการใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือ ยิ่งรัฐธรรมนูญพยายามจะสร้างกลไกเพื่อป้องกันมิให้นักการเมืองผู้ประพฤติชั่วเป็นอาจิณเข้าไปมี

อำนาจรัฐได้ ก็เป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองผู้ประพฤติชั่วตลอดเวลาจะต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นให้จงได้ด้วยกลอุบายทั้งปวง

            หนทางเดียวที่ประชาชนผู้มีสติปัญญาจะช่วยรักษาบ้านเมืองและประเทศชาติของเราให้พ้นภยันตรายจากเหล่านักการเมืองโกงชาติได้ก็คือ ต้องช่วยกันสนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติ

             ขอย้ำว่า เมื่อประชาชนมีสติปัญญาที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันกลโกงของเหล่านักการเมืองปล้นชาติปล้นแผ่นดินแล้ว ประเทศชาติของเราจะรอดพ้นจากหายนะภัยจากน้ำมือของนักการเมืองโกงชาติ

เฉลิมชัย ยอดมาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้