รายงานผลการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระกา
นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [3295]  

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์ ผู้รายงาน นางสาวบัวไข ม่วงมนตรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนหนองโพนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ .....

      การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพ ประกอบบทเรียน Power point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์งานศิลป์ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (๑)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพประกอบบทเรียน Power point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์งานศิลป์ (๓)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  สร้างสรรค์งานศิลป์ และ (๔)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพประกอบบทเรียน Power point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  สร้างสรรค์งานศิลป์

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โรงเรียนหนองโพนสูง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ห้องเรียน  จำนวน  ๑๔  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้   แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test

     ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการวาดภาพ ประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  สร้างสรรค์ งานศิลป์มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๒.๕๗/๘๑.๗๘  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ  ๘๐/๘๐  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  สร้างสรรค์งานศิลป์เท่ากับ  .๖๘๗  หรือร้อยละ  ๖๘.๗๐  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  ๔.๖๖

โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  สร้างสรรค์ งานศิลป์ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  สร้างสรรค์งานศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ จึงน่าจะศึกษาและ นำวิธีการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มากขึ้น

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้