บุคคลที่เรา ..???
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [689]  

.....

บุคคลที่เรา
ยกย่องว่า เป็นคนดี


 คุณค่าของ "คนดีในสังคม"เนื่องจากคนเราไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้ จึงมีการอยู่ร่วม กันเป็นชุมชนหรือสังคม ซึ่งอาจจะเป็นสังคมระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดหรือประเทศไม่ว่าสังคมจะมีขนาดเล็ก หรือขนาด ใหญ่ก็ตาม แต่ละสังคมย่อมมีคนเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ
ที่สุด ฉะนั้นคุณภาพของคนในแต่ละสังคม จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกของสังคมนั้น เราแต่ละคน
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติตน ให้เป็นพลเมืองดี และช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เท่าที่สามารถ
ทำได้ ตลอดจนไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคม เนื่องจากแต่ละ
สังคม ประกอบด้วยคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีอาชีพ ต่าง ๆ กันและ มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่เป็นคนดีนั้นจะมีอาชีพสุจริต ทำงาน ด้วยความขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกิจการของสังคมด้วยความเต็มใจ เคารพกฎหมาย และดำเนินชีวิตถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นคนที่มีเหตุผล ส่วนที่คนเราเห็นว่าไม่ดีนั้นส่วนมากจะทำงาน ที่ทุจริต เช่น ขายยาบ้า ต้มสุราเถื่อน ขายหวย ปล้นจี้ชิงทรัพย์ หลอกลวงประชาชน หรือไม่ยอมทำมาหากินให้เป็นหลักฐานแน่ นอน บางคนแม้มีอาชีพที่สุจริต ก็อาจเป็นคนไม่ดีได้ ถ้ามีความ ประพฤติไม่ดี เช่น โกงกิน รับสินบน ปลอมแปลงสินค้า กักตุน สินค้าเป็นต้น คนเหล่านี้จะไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษ นอกจาก
เงินและตนเองเท่านั้น ซึ่งเราอาจพบได้ในข่าวทางหน้า หนังสือ
พิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ฉะนั้นเราจึงพอสรุปได้ว่า สังคมใดที่
สมาชิกมีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน ทำอาชีพที่สุจริต มีความขยันขันแข็งและยึดมั่นใน ศีลธรรม สังคมนั้นย่อมมีแต่ความผาสุกและมีความเจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสมาชิกของสังคมมีแต่ ความอิจฉาริษยา มีการแก่งแย่งชิงดีกัน ไม่ช่วยเหลือกันเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จ้องทำร้ายบุคคล อื่นเพื่อประโยชน์ของตน ยุแหย่ให้คนในสังคมแตกแยกกัน ไม่ ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม สังคมนั้นยอมมีแต่ความเดือดร้อน และไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร

 คุณสมบัติของ "คนดี"

เมื่อเราได้ศึกษาแล้วว่า ถ้าสังคมประกอบไปด้วยคนดีจะทำ
ให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า และเกิดความผาสุกทั่วกัน เรามาลอง
พิจารณาดูซิว่า "คนดี" ควรมีคุณสมบัติเช่นไร โดยมากเมื่อเราพูด ว่า "คนดี" บางคนอาจจะหมายถึงคนที่มีใจบุญสุนทาน บางคน อาจจะหมายถึงคนที่ขยันขันแข็งในหน้าที่การงาน และบางคน อาจจะหมายถึงคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็มีส่วน ถูก แต่ยังไม่สมบูรณ์ การจะพิจารณาว่าใครดีหรือไม่ดีนั้น เราดู
จากการกระทำของเขาเอง ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่า คุณสมบัติของคนดี นั้นคือคนที่มีการกระทำดีทั้ง 3 ทาง คือ

1. ทางกาย หรือ กายกรรม
2. ทางวาจา หรือ วจีกรรม 3. ทางใจ หรือ มโนกรรม ฉะนั้น
ถ้าบุคคลใดมีการกระทำดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ครบ
ทั้ง 3 ประการแล้ว ถือได้ว่าเป็นคนดีพร้อม เราพอสรุปได้ว่า คนดี
นั้นต้องดีทั้งกาย วาจา และใจ ดีทางกายนั้น ไม่ใช่หมายถึง คนที่มี
รูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่หมายถึงการกระทำที่เป็นความดีต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก การขยันทำมาหากิน การมีสัมมาคารวะการประพฤติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ทั้งนี้รวมถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วย นอกจากนี้คนที่มี
ความดีทางกาย จะไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนของผู้อื่น ไม่ทำตน ให้เป็นภาระของสังคม เป็นต้น ที่กล่าวว่าคนดีนั้นจะต้องพูดดีด้วย นั่นคือ เป็นคนที่พูดจาสุภาพ เรียบร้อยไม่พูดก้าวร้าวหรือพูดดูหมิ่น ใคร ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์บางคนพูดเอา แต่ ได้โดยไม่คิดว่าผู้อื่นจะเดือดร้อน บางคนพูดยุแหย่ให้คนอื่นผิดใจ กัน หรือบางคนก็พูดหลอกลวงคนอื่น เช่น หลอกเอาค่านายหน้า โดยบอกว่าจะหางานให้ทำ เป็นต้น บางคนเป็นคนดีแต่พูด หรือ บางคนพูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง เช่นนี้ก็ไม่อาจ เรียกว่า เป็นคน ดีได้ คุณสมบัติประการสุดท้ายของคนดี คือมีจิตใจดี หรือ มโนกรรมที่ดี คนที่มีจิตใจดีนั้นจะเป็นคนใจบุญสุนทานโอบอ้อม อารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่อิจฉาริษยา ผู้อื่น และยินดีกับความสุขหรือ ความสำเร็จของผู้อื่น เราอาจเคยได้ยินว่า คนนี้มีจิตใจสูง คนนั้นมี
จิตใจต่ำ ความหมายก็คือ ผู้ที่มีจิตใจสูงก็คือมีจิตใจดีนั่นเอง จะมี
ความคิดในด้านดี ในด้านที่เป็นมงคล ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่
อามิสสินจ้างใด ๆและเป็นคนที่มีความยุติธรรม ส่วนคนที่มีจิตใจ
ต่ำ หมายถึงคนที่มีจิตใจไม่ดี จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าว
มาแล้ว คือเป็นผู้ที่มองผู้อื่นในแง่ร้าย อาฆาตพยาบาท มีจิตใจ
คับแคบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ถ้าสังคมใดมี
คนที่มีจิตใจต่ำเป็นจำนวนมากแล้ว จะทำให้สังคมอยู่อย่างไม่เป็น สุขเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม คนที่มีจิตใจต่ำหรือมีจิตใจสูงนั้น บางทีก็ยากแก่การพิจารณาเพราะ เป็นเรื่องภายในจิตใจแต่เราอาจ พอตัดสินใจได้จากการพูด และการกระทำของเขาเพราะทั้งสอง อย่างนี้ เป็นสิ่งสะท้อนออกมาจากจิตใจของเขาเอง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้