อะไร?.ใคร..ที่ไหน?
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [885]  

“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึด “บัวแก้ว” จาก “บิ๊กเจี๊ยบ” .....

25 สิงหาคม 2558 15:28 น. (แก้ไขล่าสุด 25 สิงหาคม 2558 16:11 น.)
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึด “บัวแก้ว” จาก “บิ๊กเจี๊ยบ”
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 3

“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึด “บัวแก้ว” จาก “บิ๊กเจี๊ยบ”
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ กระทรวงอุตสาหกรรม

“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึด “บัวแก้ว” จาก “บิ๊กเจี๊ยบ”
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการต่างประเทศ พูดคุยกับนายดอน ปรมัติวินัย รมว.ต่างประเทศ

“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึด “บัวแก้ว” จาก “บิ๊กเจี๊ยบ”
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“รองฯ สมคิด” คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจ ฮือฮา! ยึดกระทรวงการต่างประเทศจาก “บิ๊กเจี๊ยบ” ที่ได้ดูแค่ “ท่องเที่ยวและกีฬา-วัฒนธรรม” ด้าน “ประวิตร” รองเบอร์ 1 คุมความมั่นคง กลาโหม-ทรัพย์-มหาดไทย-แรงงาน-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ “ณรงค์” ดู สธ.-หม.-สคบ. ด้าน “ประจิน” ไอซีที-พลังงาน-ศึกษาธิการ “วิษณุ” ดูกฎหมายเหมือนเดิม เผยแบ่งงานกำกับจังหวัด “สมคิด” คุมพื้นที่ท่องเที่ยว ตะวันออก-ตะวันตก “ณรงค์” ดูภาคใต้ “ประจิน” กำกับราชการอีสานใต้ “หม่อมปนัดดา” กำกับภาคเหนือเหมือนเดิม
       
       วันนี้ (25 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 216 /2558 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 217 /2558 และเรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
       
       โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชน ในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีอำนาจลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์
       
       พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
       
       พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
       
       พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ในสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
       
       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม และมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยังการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใดๆ ในการรักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       
       นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
       
       มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       
       มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจใน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ในสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กำกับดูแลและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในการขอพระราชทานอภัยโทษ และการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
       
       หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
       
       นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
       
       ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐย่อมมีอำนาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้นๆ ในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับผู้นำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตรา จากต่างประเทศการประกาศภาพเครื่องหมายราชการ
       
       ส่วนราชการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอำนาจ ตามคำสั่งนี้ หากผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับการบริหารราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
       
       เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
       
       ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี บริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
       
       ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 217/2558 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
       
       ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว และเขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
       
       พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
       
       พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
       
       พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
       
       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง
       
       นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี
       
       หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
       
       นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
       
       ทั้งนี้ ยังให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
       
       ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี
       
       ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย
       
       ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้