ร.ร.นาไคร้ประชาสรรค์ ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเท
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1343]  

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจด้านการศึกษาด้วยตนเอง ท่านสามารถเรียนรู้ง่ายๆ ได้ที่นี่ ระดับประถมศึกษา : http://edltv.dlf.ac.th/ ระดับประถมศึกษา : http://edltv.thai.net/ ระดับอาชีวศึกษา หรือการอาชีพ : http://edltv.vec.go.th/.....

 

โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ร.ร.นาไคร้ประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมใน“โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงแรม Vasidtee อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ท่าน ผอ.ศุภรพิชญ์  เชิดชน คุณครูทวีชัย ศรีบุตตะ  คุณครูมิ่งกมล แสนพวง และคุณครูจุฬา  ศรีบุตตะ ในวันที่ 17 - 19 กันยายน 2557 เพื่อมาขยายผลให้กับร.ร.ขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3  ต่อไป

 

                   โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ “โอกาส” แก่ ผู้ด้อยโอกาส คือนักเรียนในชนบท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning

 

eDLTV คืออะไร?

 

“eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

 

1. การใช้งาน eDLTV แบบออนไลน์

eDLTV สามารถใช้งานแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://edltv.thai.net เป็นวิธีการใช้งาน eDLTV ที่สะดวกที่สุดคือ การใช้งานจากระบบ on-line ผ่าน เว็บไซต์ http://edltv.thai.net โดยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบ on-line คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 

2. การใช้งาน eDLTV แบบOff-line

เพื่อลดปัญหาการเรียกชมล่าช้า โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจึงได้มี ทางเลือกให้โรงเรียนสามารถใช้งานระบ eDLTV แบบ Off-line ได้(โดยไม่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) โดยมีให้เลือกใช้งานได้ 2  รูปแบบคือ

2.1 การใช้งานแบบองค์กร (eDLTV server)

ผู้ ใช้เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่อเครือข่าย LAN หรือเรียกใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แล้วแสดงผ่าน Projector หรือ TV ให้ผู้เรียนดูพร้อมกัน

2.2 การใช้งานแบบบุคคล (eDLTV external harddisk)

ผู้ใช้เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น แล้วแสดงผ่าน Projector หรือ TV ให้ผู้เรียนดูพร้อมกัน

 

การคัดลอกข้อมูลสื่อการเรียนรู้ eDLTV สามารถคัดลอกได้ฟรี ติดต่อขอคัดลอกข้อมูลได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นโครงการที่

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 02 6448105 ต่อ 639,648

e-mail: edltv@nstda.or.th

 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจด้านการศึกษาด้วยตนเอง ท่านสามารถเรียนรู้ง่ายๆ ได้ที่นี่ 

ระดับประถมศึกษา : http://edltv.dlf.ac.th/

ระดับประถมศึกษา : http://edltv.thai.net/

ระดับอาชีวศึกษา หรือการอาชีพ : http://edltv.vec.go.th/


ถ่ายรูปกับผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต1

พักเหนื่อยเพิ่มพลังก่อนเดินทางที่ยาวไกล

สวนสวยน่าทำที่ร.ร.นะ

ผอ.คนเก่งท่านศนิศา บุษบงค์ ร.ร.วัดไผ่มุ้ง

หากุญแจหาย..ผอ.น้อย ปรึกษากัน

วางแผน เสวนา หาจุดเด่น จุดด้อย

คุณครูมิ่งกมลคนโก้ กำลังเสวนากลุ่ม

ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญไม่แพ้คุณครูในการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงานสพป.สุพรรณเพชรบุรีอ.ทิพวรรณ สุดยอดครับ

วางแผน ร่วมด้วยช่วยกัน

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

สวนหย่อมน่ารักมาจัดที่ร.ร.ได้จะสวยมาก

พักผ่อนตอนเลิกอบรม

ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต1และคณะ

ผอ.คนเก่งท่านศนิศา บุษบงค์ ร.ร.วัดไผ่มุ้ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สร.เขต1

พิธีเปิดงาน โดย ฯพณฯ รมช.ศธ.

ปรธานในพิธี

ยางรถยนต์ใช้ประโยชน์ได้

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้