การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2557 โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์
อ่าน [11297]  

........

 ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชื่อผู้วิจัย                นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร์ 
สถาบัน                  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
                                อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต  3 
ปีที่วิจัย                  2556
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  จำนวน  18  คน  อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ปีการศึกษา  255ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีจํานวน  8  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียน-หลังเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ข้อ  3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 10 ข้อ 
สถิติที่ใช้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน  ใช้  t-test  (Dependent  Samples) 
 
 
                ผลการวิจัย
   1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.47  /88.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7333  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.33
                   3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.36  อยู่ในระดับมาก
 

 Download ไฟล์ผลงาน (WORD)
 Download ไฟล์ผลงาน (PDF)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้