ผลงาน Best – Practice ระดับ ปฐมวัย ชื่อผลงาน การใช้หนังสือภาพประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 โดย ประภัสสร ยะณะโชติ
อ่าน [23108]  

.....

 ผลงาน Best – Practice ระดับ ปฐมวัย

 1. ชื่อผลงาน  การใช้หนังสือภาพประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการพูด                          ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2

2.  ชื่อผู้นำเสนอผลงานนางประภัสสร  ยะณะโชติ   ที่อยู่  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์   อีเมล์  prapat.6930@hotmail.com

3.  หลักการเหตุผล/ความเป็นมา

จากประสบการณ์ที่ผู้ศึกษาสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ มาเป็นระยะเวลา  20  ปีและจากการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา   พัฒนาด้านการพูดของเด็กแต่ละคน  มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน เด็กบางคนไม่กล้าพูด         ไม่มีความมั่นใจในการพูด  พูดไม่ถูกต้อง  พูดไม่คล่อง  พูดสื่อความหมายไม่ได้และชอบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  หนังสือภาพประกอบเพลง  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมวัย  เมื่อเด็กได้ดูหนังสือภาพและได้ฟังครูร้องเพลง  เด็กจะสามารถร้องเพลงและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น  เนื่องจากเด็ก วัย3-5 ปี ชอบหนังสือภาพชอบฟังและร้องเพลง  สามารถสร้างจินตนาการ  ความคิด  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทำให้เด็กสามารถใช้ระดับเสียงแสดงออกทางความรู้สึกได้ตรงตามความหมาย  ได้พูดเล่าเรื่องราวแสดงความคิดเห็น  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  เหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว  เด็กจึงมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีความมั่นใจ  และมีพัฒนาการทางด้านการพูดได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ 

4.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กกล้าพูด มีความมั่นใจในการพูด  พูดได้ถูกต้อง  พูดได้คล่อง 

2. เพื่อให้เด็กพูดสื่อความหมายได้

 3. เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านการพูดในการสื่อสารเหมาะสมกับวัย

5.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อาร์โนลด์  กีเซล  (Arnold  Gesell.    1880-1961 ;  อ้างอิงมาจาก  สิริมาญิญโญอนันตพงษ์,  2545  :  35)  เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ  มหาวิทยาลัยเยล  ระหว่างปี  ค..  2930-1940  เป็นคนแรกที่สนับสนุนและอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่า  การเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย  เนื้อเยื่อ  อวัยวะ  หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการต่างๆ 

เพียเจต์  (Jean Piaget)  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นไปตามลำดับขั้นและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่พัฒนาการทางสติปัญญาในระดับต่อไป  ซึ่งเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติการ  (Pre-Operational  Stage)  จะมีพัฒนาการทางภาษาเป็นไปในลักษณะยังไม่เข้าใจคำและความหมาย สัญลักษณ์  การเรียนรู้ที่ดีจึงอยู่ที่การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส สำรวจ ทดลองและลงมือปฏิบัติ

2.  พัฒนาการด้านการพูดสำเหรับเด็กปฐมวัย  ได้ศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1  ความหมายของการพูด

2.2  ความสำคัญของการพูด

2.3  พัฒนาการความสามารถด้านการพูด

2.4  กระบวนการพูด

2.5  การใช้ภาษาพูด

2.6  กิจกรรมที่พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย

3.  หนังสือภาพประกอบเพลง  ได้ศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้

3.1  หนังสือภาพ

3.2  เพลง

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

     4.1  งานวิจัยในประเทศ

     4.2  งานวิจัยต่างประเทศ

6.  การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติ

6.1  การจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงในวันที่ จะให้เด็กได้ดูภาพจากหนังสือภาพ  ได้พูดและท่องเนื้อเพลงตามหนังสือภาพ ดังนี้

6.1.1  ครูพูดคำกลอนของเนื้อเพลงตามหนังสือภาพด้วยเสียงที่ชัดเจน  ถูกต้อง  และมีจังหวะที่สม่ำเสมอให้เด็กฟัง  รอบ  พร้อมกับชี้ภาพและคำในหนังสือภาพประกอบ

6.1.2  เด็กพูดคำกลอนของเนื้อเพลงตามครูทีละวรรคจนจบ  โดยเน้นพูดด้วยเสียงที่ชัดเจน  ถูกต้อง  และมีจังหวะที่สม่ำเสมอ  รอบ  พร้อมกับดูหนังสือภาพประกอบ

6.1.3  เด็กร้องเพลงตามครูทีละวรรคจนจบ  2  รอบ  พร้อมกับชี้ภาพและคำ

ในหนังสือภาพ

6.1.4  สนทนาและสนับสนุนให้เด็กพูด  อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพและเนื้อหาของเพลง  ช่วยกันแก้ไขและครูเสริมแรงเมื่อเด็กพูด  ใช้คำ  หรือประโยค  ไม่ถูกต้อง

6.1.5  เด็กและครูร้องเพลงพร้อมกันอีก  รอบ

6.2  การจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงในวันที่ จะเน้นให้เด็กดูหนังสือภาพแล้วพูดหรือแสดงความคิดเห็นว่าหนังสือภาพประกอบเพลงกล่าวถึงสิ่งใด    รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ดูหนังสือภาพและฟังเพลงนี้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นตามแนวคิดจินตนาการของตนเอง  ดังนี้

6.2.1  นำหนังสือภาพประกอบเพลงมาให้เด็กดู เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง จนจบ  2  รอบ  พร้อมกับชี้คำและดูภาพจากหนังสือภาพประกอบการร้องเพลง  แล้วเด็กร่วมกันพูดหรือแสดงความคิดเห็นว่าเพลงกล่าวถึงสิ่งใด

6.2.2  แบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสมโดยให้มีเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อน คละกัน   แล้วสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ  พร้อมกับร่วมกันคิดหาเหตุผลของท่าทางที่นำมาประกอบ   และร่วมกันฝึกซ้อมจนเกิดความพร้อมเพรียง 

6.2.3  แต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง  และร่วมกันบอกเหตุผลของท่าทางที่นำมาประกอบ  ช่วยกันแก้ไขและครูเสริมแรงเมื่อเด็กพูดไม่ชัดเจนพูดไม่คล่อง  ขาดความมั่นใจในการพูด  และปฏิบัติจนครบทุกกลุ่ม

6.2.4  ครูเปิด CD เพลงแล้วให้เด็กแต่ละคนร้องและแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

7.  แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1.            กำหนดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

2.            ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.            แต่งตั้งคณะทำงาน

4.            ดำเนินการตามกิจกรรม

5.            ประเมินผล/สรุป และรายงานผล

8.  ผลการปฏิบัติงาน

           1. ได้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญทองจากการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันปฐมวัย  ระดับกลุ่มสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2553, 2554, 2555

            2. ได้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญทองจากการแข่งขัน  ฉีกตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มสถานศึกษา  2553, 2554, 2555

            3. ด้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบสื่อ ระดับ

9.  ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

1. ความร่วมมือเกื้อหนุน สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

2. มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

3.  เด็กมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพเพลงประกอบคำคล้องจอง  เพราะเด็กทุกคนได้ฝึกทักษะและกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น พูดคำกลอนของเนื้อเพลง  ดูหนังสือภาพ  ได้ร้องและทำท่าทางประกอบเพลง ได้พูดแสดงความคิดเห็น

10.  บทเรียนที่ได้รับ

1. เด็กกล้าพูด มีความมั่นใจในการพูด  พูดได้ถูกต้อง  พูดได้คล่อง 

2. เด็กพูดสื่อความหมายได้

3. เด็กมีทักษะด้านการพูดในการสื่อสารเหมาะสมกับวัย

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้