ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส
นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 โดย นางจำนงค์ พรมคำบุตร
อ่าน [3957]  

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางจำนงค์ พรมคำบุตร ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา ให้นักเรียนรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนเองนั้น ไม่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ยังคงใช้การสอนแบบบรรยาย ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา จำนวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.95 ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.55 – 0.97 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.75/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน ระดับมาก โดยสรุป . ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ เรื่อง กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ทำให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่นำความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้