การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำนาจ
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2556 โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [2316]  

การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา .....

การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา  มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง  ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยการบริหารจัดการดังกล่าวในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ในรูปของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  โดยในส่วนของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีอำนาจหน้าที่และบทบาท  ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 ได้กำหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาและ                มาตรา 38  ที่กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ  ดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน ส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน  และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ   และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษาไว้เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  ก็ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไว้ด้วย
 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายังมีบทบาทหน้าที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายกำหนดอีกหลายเรื่อง  ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งพอสรุปบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้
 1.  บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 5,7  และ มาตรา 12
  1.1  กำกับ ดูแล จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
  1.2  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน          เขตพื้นที่การศึกษา
  1.3  ประสาน  และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
  1.5  ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  1.6  ดำเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่   สิบหกได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
  1.7  จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ  หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษา   ภาคบังคับด้วย รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  รวมทั้งการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อบริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำเป็น  เพื่อประกันโอกาส  และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

 2.  บทบาทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34  และมาตรา 45 (6)
  2.1  กำหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
  2.2 พิจารณาออกระเบียบการมอบอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรง              ตำแหน่งเทียบเท่าให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ปฏิบัติราชการแทน
 3.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2
    ให้ความเห็นชอบประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการแบ่งส่วนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน
 4.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 วรรค 2 (3) และข้อ 9
    พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากตำแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  ทำให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
 5.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548
    พิจารณาให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ             เขตพื้นที่การศึกษาออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
 6.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการกระจายอำนาจ                    การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ข้อ 3 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ข้อ 3 วรรค 2 ข้อ 4 วรรคท้าย
  6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านวิชาการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ 
  6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
  6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ 
  6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
  6.5  รับทราบรายงานกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่ 1  นำเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่มหรือปรับใช้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้