เผยแพร่ผลงาน นางเบญจมาศ กองวิเชียร
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [2893]  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ .....

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ผู้รายงาน            นางเบญจมาศ   กองวิเชียร  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
                        โรงเรียนบางบัวทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาเรื่อง รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระ              การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (๑) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ  (๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย  ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๕๖๑ คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๔๕ คน ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูที่ปรึกษาได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้   ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้  เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้            t–test
                ผลการศึกษาพบว่า  ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓.๙๖/๘๑.๐๕  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ ๘๐/๘๐  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เรื่องบรรยากาศของโลก  เท่ากับ .๖๗๕ หรือร้อยละ ๖๗.๕๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเรื่องบรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  ๔.๖๗
โดยสรุป การพัฒนาผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เรื่องบรรยากาศของโลก  โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงน่าจะศึกษาและนำวิธีการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มากขึ้น

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้