การพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโป่งนกเปล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 โดย นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
อ่าน [3065]  

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งนกเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยนำหลักการวิจัยปฏิบัติการเป็นรูปแบบในการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ การนิเทศภายใน มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 3 คน และผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจำนวน 3 ฉบับ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 ฉบับ แบบประเมินนิสัยรักการอ่านสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ และ แบบบันทึก จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนมีน้อย ครูขาดความตระหนักในความสำคัญของการอ่านไม่มีแผนงาน/โครงการปฏิบัติ ที่ชัดเจน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน ขาดระบบในการกำกับติดตามประเมินผลการอ่านของเด็ก ขาดการประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนด้านพื้นฐานการอ่านของเด็ก ทำให้นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่ใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านหนังสือ และ เข้าใช้บริการห้องสมุดน้อยครั้ง นักเรียน ไม่ชอบอ่านหนังสือส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต่ำ 2. การดำเนินการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของครู และนักเรียนให้เกิดความตระหนัก และ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านไปในทางที่ดีขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการนิเทศภายใน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และประเมินผลนิสัยรักการอ่านของครู และนักเรียน 3. ผลการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโป่งนกเปล้า พบว่า 3.1 ครูมีความรู้เกิดความเข้าใจ สามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้อย่างหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เป็น อย่างดี และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทำให้ครูมีนิสัยรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลจากการดำเนินการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนโป่งนกเปล้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโป่งนกเปล้าได้รับคำยกย่อง ชมเชย และรางวัลต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ผู้บริหาร นักเรียนได้รับรางวัล ดีเด่น เมื่อปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนโป่งนกเปล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้