เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 โดย นางสาวพวงเพชร ศรีทอง
อ่าน [48431]  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวพวงเพชร ศรีทอง เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power Point เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ .....

 

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ  Power Point เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่  

ผู้รายงาน            นางสาวพวงเพชร   ศรีทอง  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

                       โรงเรียนบ้านโนนชาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

บทคัดย่อ

 

     การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ประกอบสื่อ Power Point เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (๑)  เพื่อ

พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power Point เรื่อง  มาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์  ๘๐/๘๐  (๒)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก

เสริมทักษะประกอบสื่อ Power Point เรื่องมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   (๓)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะประกอบ

สื่อ Power point  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และ (๔)  เพื่อศึกษา    ความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่   ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point เรื่อง  มาตราตัวสะกด  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนัก

เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โรงเรียนบ้านโนนชาด  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔    จำนวน  

ห้องเรียน  จำนวน  ๒๑  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้   แบบฝึกเสริมทักษะ

ประกอบสื่อ Power point  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ

แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

 

                    แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point  เรื่องมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test  ผลการศึกษา  พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point เรื่อง  มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๒.๘๐/๘๒.๓๘ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ  ๘๐/๘๐  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point  เท่ากับ  .๖๙๘  หรือร้อยละ  ๖๙.๘๐  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  ๔.๖๗

โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point เรื่อง 

มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โดย

แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึก

เสริมทักษะประกอบสื่อ Power point อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ครูผู้

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงน่าจะศึกษาและ นำวิธีการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะประกอบสื่อ Power point ไปประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มากขึ้น

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้