รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศ
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2555 โดย นางสุดารัตน์ บุตรวัง
อ่าน [49628]  

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.....

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง   ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวนนักเรียน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  7  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่  1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  84.29/84.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.6536   หมายความว่า   นักเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  คิดเป็นร้อยละ  65.36

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง    ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พบว่า  นักเรียน   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (   =  4.68, S.D. = 0.62) 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้