ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2555 โดย นายอภิศักดิ์ สุวงทา
อ่าน [48650]  

........

เรื่อง  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน  นายอภิศักดิ์ สุวงทา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ปีที่รายงาน 2554

บทคัดย่อ

          การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 แผน เวลา 16 ชั่วโมง (2) เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 (4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

          1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.85/85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
          2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7047 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.47
          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
          4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 1501) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 

          โดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านทักษะการอ่าน การเขียน และยัง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ควรสนับสนุนให้มีการนำไปใช้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

 บทคัดย่อ (PDF)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้