การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา ครูโรงเรียนคำเม็กวิทยา กลุ่ม9
อ่าน [49457]  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางลดาวัลย์ ไชยเทพา .....

 

 บทคัดย่อ

                     การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่างกันและยังสนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความรับผิดชอบ เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนคำเม็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.31 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.77 ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
                 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25 / 75.83
                 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.5812 แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.12
                 3. นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก
                 โดยสรุปการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนต่อไป
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้