การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและการจำแ
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 โดย นางวิไลพร ภูดอกไม้
อ่าน [48506]  

........

 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่องสารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดินจี่

ผู้วิจัย  นางวิไลพร  ภูดอกไม้   โรงเรียนบ้านดินจี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
บทคัดย่อ
 
           การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม  เพื่อนำไปสู่การสรุปข้อความรู้และนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านดินจี่  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จำนวน  22  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องที่ใช้การศึกษาค้นคว้าได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  9  แผน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  9  ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.21  ถึง  0.89  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24 ถึง  0.66  มีค่าความยากตั้งแต่  0.25
ถึง  0.78  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วย  t - test  (Dependent Sample)
           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
               1.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  81.93/80.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
               2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการจำแนกประเภทสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.6817  หรือคิดเป็นร้อยละ  68.17
               3.  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
           โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม สามารถสรุปข้อความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เหมาะที่จะนำไปใช้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ
 
 
 

 บทคัดย่อ (Doc)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้