การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 โดย นางบัวพันธ์ โชติจำลอง
อ่าน [48063]  

........

 ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ 

                         แบบ  CIPPA MODEL

ผู้ศึกษา          นางบัวพันธ์  โชติจำลอง  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                         ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                         กระทรวงศึกษาธิการ

 

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้  แบบ CIPPA MODEL  ในครั้งนี้  เป็นการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม  อำเภอคำม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2554   จำนวน  22  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  มี  5  ชนิด  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  จำนวน  22   แผน  เวลา  22  ชั่วโมง  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  เล่ม  แบบทดสอบย่อย  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  ชุด  ชุดละ  15  ข้อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยาก  (p)  อยู่ระหว่าง 0.26-0.74   ค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง  0.34-0.85  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  MODEL  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.35-0.64   มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าเฉลี่ย  (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่า  t- test  (Dependent  Sample)  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  .01    

                   ผลการศึกษาพบว่า

               1.  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้  แบบ  CIPPA MODEL  มีประสิทธิภาพ  82.93 / 79.89  สูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้ 

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL   มีค่าเท่ากับ  0.6529   แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.29

               3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

               4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                โดยสรุป  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้  แบบ  CIPPA MODEL  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้