การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555 โดย นางราตรี เสริฐเลิศ
อ่าน [47510]  

บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะที่ใช้ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จำนวน ๒๕ คน ระยะเวลาในการทดลอง ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน ๒๐ เรื่อง ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จำนวน ๒๐ แผน ๒) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐ แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ มีค่าอำนาจำแนกตั้งแต่ ๐.๓๒ ถึง ๐.๘๔ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๙ ๔) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีค่าอำนาจำแนกตั้งแต่ ๐.๗๓ ถึง ๐.๙๒ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๘ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการพัฒนาพบว่า ๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ .๘๘/๘๗.๑๗ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ปรากฏว่าการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๒๐๑ แสดงว่าการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๑ ๓. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการคิด แบบหมวกหกใบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้