เรื่องน่ารู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 โดย Chula Sributta
อ่าน [49415]  

เรื่องน่ารู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส......

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

การออกใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. รวมยอดเป็นกลุ่มตามแหน่วยงานที่หัก ณ ที่จ่าย แต่การออกใบเสร็จ เป็นรายบุคคล ตั้งแต่เดือน มกราคม 2544 เป็นต้นไป 
ครุสภากำหนดให้สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ต้องยื่นสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เดือนสุดท้ายทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจาก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ทำให้สมาชิกไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่ได้เก็บในเสร็จรับเงินไว้หรือในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อคุรุสภาได้ เพื่อเป็นการดำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ในการติดต่อขอรับบริการประกอบกับคุรุสภาได้ปรับปรุงการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและระบบการสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ จึงได้ปรับปรุงวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ซึ่งหักจากเงินเดือนของสมาชิก จากวิธีการเดิมที่เคยออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเป็นรายบุคคล เป็นการออกใบเสร็จรับเงินรวมให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบหน้าแสดงบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการรับเงิน ทั้งนี้ คุรุสภาหน่วยงานที่รับเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย จะเป็นผู้ออกหนังสื อรับรองการรับชำระเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน ( สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ) หรือในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอให้รับรองการรับชำระเงิน เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้

กรณีถูกไล่ออกจากราชการ ให้ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. ได้

ระเบียบ ช.พ.ค. ฉบับใหม่ แก้ไขให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่พ้นจากสมาชิกของคุรุสภาด้วยเหตุถูกไล่ออกจากราชการ ให้ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้
ระเบียบ ช.พ.ส. ฉบับใหม่ แก่ไขให้สมาชิก ช.พ.ส. ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ส. เพราเหตุ คู่สมรสที่เป็นสมาชิกคุรุสภา พ้นจากสมาชิกภาพคุรุสภาด้วยเหตุถูกไล่ออกจากราชการ ให้ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ได้
สำหรับการพ้นจากสมาชิกภาพ คุรุสภา ด้วยเหตุถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ระเบียบเดิมทั้ง ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กำหนดให้เป็นสมรชิกได้อยู่แล้ว

สมาชิก ช.พ.ส. ที่หย่าแล้ว อาจขอดำรงสมชิกภาพ ช.พ.ส. ต่อไปได้
สมาชิกภาพของสมาชิก ช.พ.ส. สิ้นสุดลงเมื่อหย่ากับสมาชิกคุรุสภาซึ่งเป็นคู่สมรสที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่สมาชิก ช.พ.ส.ที่หย่าแล้ว อาจขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส.ต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 ต้องชำระเงินสงเคาะห์รายศพติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันหย่า
 ยื่นคำขอดำรงสมาชิกภาพต่อประธานกรรมการ ช.พ.ส. ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วัหย่า
 ยื่นแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงิน โดยต้องระบ

การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 
ระเบียบ ช.พ.ค. ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ กำหนดให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่มีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา - มารดา คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว จึงจะมสิทธิระบุผุ้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร หรือผู้อุปการะ หรือมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครู หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาได้

การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รัรบเงินสงเคราะห์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ จ่ายทั้นทีที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม
  ช.พ.ค. รายละ 100,000 บาท
ช.พ.ส. รายละพ 50,000 บาท
   ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพได้ที่คุรุสภาหน่วยงานที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ เช่น คุรุสภาอำเภอ คุรุสภาในสำนักงานเขต
   คุรุสภากรุงเทพมหานครในกรมต่าง ๆ สำนักงาน ช.พ.ค. สำนักงาน ช.พ.ส. แล้วแต่กรณี
ประเภทที่ 2  เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว
 
  เงินสงเคระห์ครอบครัว จำนนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว 
   ปัจจุบันนี้ จ่ายโดยประมาณ 
  ช.พ.ค. รายละ 183,000 บาท
ช.พ.ส. รายละ 219,000 บาท

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารรับรองแล้ว และบิดา มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ของสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ ครู หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษา

หากผู้มีสิทธิรับเงิน ในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผุ้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด หรือตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้ ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุผุ้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุไว้แล้ว

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ช.พ.ส.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส. ได้แก่ บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
สมาชิกคุรุสภาซึ่งเป็นคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. และบุตรของสมาชิกคุรุสภาซึ่งเป็นคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.
บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของสมาชิกคุรุสภา ซึ่งเป็นคุ่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.
มูลนธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครูหรือเพื่อให้เป็นทุนการศึกษา (สมาชิก ช.พ.ส.ระบุไว้ตามข้อ 17 ทวิ แห่งระเบียบ ช.พ.ส. กรณีหย่ากับคู่สมรสที่ระบุไว้ในใบสมัคร)
หากผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวแล้ว หากไม่ได้เป็นคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผุ้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ส.กำหนด หรือตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้

เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคระห์ ช.พ.ค. 
กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
มรบัตรของสมาชิก
หนังสือรับรองแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ ตามแบบที่กำหนด หรือตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้
หลักฐานการเป็นสมาชิก หรือ
แบบตอบรับเข้าเป็นสมาชิก หรือ
หนังสือตอบรับเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน งวดปัจจุบัน (สำหรับสมาชิกที่ออกใบเสร็จรับเงินรวม ไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน)
บัตรสมาชิกคุรุสภาของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
บัตรสมาชิกคุรุสภาประเภทตลอดชีพ หรือ
บัตรสมาชิกคุรุสภาประเภทรายปี พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาปีปัจจุบัน
สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม (ฉบับจำหน่ายการถึงแก่กรรมแล้ว)
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มีสิทธิยิ่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ
ใบสำคัญจดทะเบียนมูลนิธิ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มีอำนาจกระทำนิติกรรม นิติกรรมของมูลนิธิ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรม (กรณีระบุให้มูลนิธิเป็นคนสำคัญ)
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ใบสำคัญการสมรสของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน
ทะเบียนรับรองการเป็นบุตร (ถ้ามี)
ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
ใบสำคัญการหย่าของคู่สมรสที่หย่าขาดกันแล้ว (ถ้ามี)
ใบมรณบัตรของบิดา - มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค. ทึ่ถึงแก่กรรม (ถ้ามี)
 

เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ ช.พ.ส. 
กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
มรณบัตรของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.
บัตรสมาชิกคุรุสภาประเภทตลอดชีพ หรือ
บัตรสมาชิกคุรุสภาประเภทรายปี พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาปีปัจจุบัน
ใบสำคัญการสมรส
สำเนาทะเบียบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ
สำเนาทเบียนบ้านของสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม (ฉบับจำหน่ายการถึงแก่กรรมแล้ว)
ใบเสร็จรัเงินงวดปัจจุบัน (สำหรับสมาชิกที่ออกใบเสร็จรับเงินรวม ไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน)
คำสั่งศาลกรณีเป็นบุคคลสาบสูญ
กรณีของรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
สำเนาทะเบียบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มีสิทธิรับเงินทุกคน
ใบสำคัญจดทะเบียนมูลนิธิและเอกสารทางราชการซึ่งแสดงถึงผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรม ของมูลนิธิ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรม (กรณีระบุให้มูลนิธิเป็นผู้รับเงิน
สมาชิกย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงิน 
สมาชิกต้องแจ้งการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงินให้คุรุสภาหน่วยงานที่ตนสังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งย้ายเข้าที่คุรุสภาพสังกัดใหม่โดยไม่แจ้งย้ายจากสังกัดเดิม อาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของท่านตกหล่อน หรือมีปัญหาในภายหลังได้
การถอนชื่อจกสมาชิกภาพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
คุรุสภาจะถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผุ้ที่ถูกถอนชื่อจะไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้ที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กำหนด เมื่อคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. อนุมัติเข้าเป็นสมาชิก จึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน จะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ทันทีที่ประธานอนุกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. หน่วยงานที่รับสมัคร สั่งอนุมัติ รับเข้าเป็นสมาชิกและได้รับสิทธิการคุ้มครอบจาก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุรุสภาหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น คุรุสภาอำเภอ คุรุสภาในสำนักงานเขต คุรุสภากรุงเทพมหานครในกรมต่าง ๆ สำนักงาน ช.พ.ค.หรือสำนักงาน ช.พ.ส. แล้วแต่กรณี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
สมาชิกสามัญหรือวิสามัญของคุรุสภา ซึ่งมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณืนับถึงวันยื่นใบสมัคร
สมาชิกสมทบของคุรุสภา ซึ่งมีอายุไม่เกินสามบิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัครที่กำลังดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ดังนี้

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา ซึ่งดำรงตำแหน่งประจำทุกประเภทและพันักงานคุรุสภาจังหวัด
ข้าราชการ หรือพนักงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา
ผู้รับใบอนุญต ผู้จัดการโรงเรียนเอกชน ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ลูกจ้างประจำในหส่วนงานทางการศกึษาและกรมต่าง ๆ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินเดือนประจำ ลูกจ้าง ในโรงเรียนเอกชนต้องปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ช่วยครู หรือครูช่วยสอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสถานศึกษาของเทศบาล
บุคลากรฝ่ายฆราวาสที่ทำหน้าที่สอน
พนักงานของ สสวท. ที่เป็นสมาชิกคุรุสภา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
ต้องเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกคุรุสภา ส่วนคุณสมบัติอื่น เช่นเดียวกันกับการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัร ช.พ.ค.
ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
สำเนาประวัติการรับราชการ ( ก.พ. 7 ) หรือสำเนาคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (กรณีผุ้สมัครเป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทสมทบ)
สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา
ประเภทตลอดชีพ หรือ
ประเภทรายปี พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาปีปัจจุบัน
สำเนาสมุดประจำตัวครู ( ร. 8 ข ) หรือใบอนุญาตให้เป็นครู (สช. 11 และ สช. 18) ขอคู่สมรส สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 15 วัน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัร
ใบสำคัญการสมรส
สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันของคู่สมรสของผุ้สมัคร (กรณีผู้สมัครที่มีคู่สมรส เป็นสมาชิก คุรุสภาประเภทสมทบ)
สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา
ประเภทตลอดชีพ หรือ
ประเภทรายปี พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาปีปัจจุบัน
สำเนาสมุดประจำตัวครู ( ร. 8 ข ) หรือใบอนุญาตให้เป็นครู (สช. 11 และ สช. 18) ขอคู่สมรส สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
** ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสครัตามแบบ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กำหนด และเอกสารหลักฐานพร้อมเงินค่าสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามที่กำหนด

** ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นสมาชิก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก และไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้