รายงานผลงานทางวิชาการ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ม.2 (นางประคอง ปัตลา
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2552 โดย นางประคอง ปัตลา
อ่าน [51365]  

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและ การเกิดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ จำนวน 7 หน่วย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง .25 - .79 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .20 - .80 และ ค่าความเชื่อมั่น 0.44 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที .....

 

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

                     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ  

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์

                     อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ชื่อผู้ศึกษา    นางประคอง   ปัตลา

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา    2549

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ  80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง  แสงและ

การเกิดภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์  อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน

37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 32101 เรื่อง แสงและการเกิดภาพ  จำนวน 7 หน่วย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง .25 - .79 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .20 - .80 และ

ค่าความเชื่อมั่น 0.44  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที

 

               ผลการศึกษาพบว่า

                    1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา

ว 32101 เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 86.00  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 80

               2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 0.69 

อยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69

               3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            4. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้