การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2551 โดย นายไกรวร แสงชมภู
อ่าน [2235]  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง (ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังการเรียน) แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 52 ข้อ แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสัดส่วนประมาณค่า จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1- 4 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 1 จำนวนนักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มจากคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1-4 ห้องละ 9 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิการกระจาย (C.V.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t – test ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้คือ 83.11/86.39 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (IE) เท่ากับ 0.80 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.08 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาการเรียนรู้จริงจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้