การวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสา
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2554 โดย นางราตรี เสริฐเลิศ
อ่าน [49862]  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมให้แก่นักเรียนยังไม่เหมาะสมทำให้ ผลสัมฤทธิ์การอ่าน ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .๑๓ ถึง ๐.๘๙ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๒ เวลาในการทดลอง ๒๐ ครั้ง โดยไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้เวลาทดลองครั้งละ ๖๐ นาที สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ และ t-test (Independent Samples)ผลการศึกษาพบว่า ๑. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๐๓/๘๙.๒๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ๒. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๙๘๕ แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๙.๘๕ ๓. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด .....

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๒๐ แผน
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและ การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” เวลา ๑ ชั่วโมง
วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สอนโดย นางราตรี เสริฐเลิศ
-----------------------------------------------------------------------------
๑. สาระสำคัญ
การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง ค้นหาส่วนปลีกย่อย วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา การใช้ถ้อยคำ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่แฝงอยู่ในเรื่องหรือใน ข่าว บทความ สารคดี นิทาพื้นบ้าน และเรื่องสั้น การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ทางปัญญา ทางคุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ที่มีครอบครัว ครู ชุมชน และทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ เป็นเครื่องสนับสนุน

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

๓. ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
ท ๑.๑ ป.๖/๓ อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๖/๕ อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
ท ๑.๑ ป.๖/๙ มีมารยาทในการอ่าน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ นักเรียนสามารถบอกความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้
๔.๒ นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญได้
๔.๓ นักเรียนสามารถบอกความหมายและวิธีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” ได้
๔.๔ นักเรียนสามารถนำรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” ไปประยุกต์ ใช้ในการอ่านจับใจความสำคัญได้
๔.๕ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ ความรู้
๕.๑.๑ การอ่านจับใจความสำคัญ
๕.๑.๒ รูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”
๕.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๕.๒.๑ บอกความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญได้
๕.๒.๒ อธิบายขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญได้
๕.๒.๓ บอกความหมายและวิธีการใช้การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ได้
๕.๒.๔ นำการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านจับใจความสำคัญได้
๕.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๓.๑ มีวินัยในตนเอง
๕.๓.๒ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
๕.๓.๓ มุ่งมั่นในการทำงาน
๕.๔ สมรรถนะสำคัญ
๕.๔.๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕.๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕.๔.๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งมั่นด้วยศรัทธา
๖.๑ ทบทวนบทเรียน เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญที่นักเรียนเคยเรียนมา เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสภาพแวดล้อมของตนอย่างถ่องแท้ โดยนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
- นักเรียนเคยเรียนการอ่านจับใจความสำคัญที่ชั้นใด
- การอ่านจับใจความสำคัญมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
- เราเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเพื่ออะไร
๖.๒ นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ
๖.๓ ครูสร้างความตระหนักในปัญหาที่นักเรียนจะต้องเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยนักเรียนเล่มเกมกระซิบ ครูสรุปหลังเล่นเกมว่านักเรียนที่สามารถสื่อคำพูดออกมาได้ถูกต้อง ทั้งนี้เกิดจากการอ่านแล้วจับใจความสำคัญของสิ่งที่อ่านได้
๖.๔ ครูสร้างความตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่จะเรียน ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
- ถ้านักเรียนฟังหรืออ่านข้อความแล้วเข้าใจไม่ตรงกับผู้สื่อสารจะเกิดอะไรขึ้น
นักเรียนยกมือตอบทีละคน
๖.๕ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมง ในการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”

ขั้นสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม
๖.๖ นักเรียน แบ่งกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน โดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน จากนั้นแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ
๖.๗ นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและรูปแบบ
การเรียนรู้ “ฉลาดรู้” หรือ ให้นักเรียนศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องที่ ๑ การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดในกระดาษชาร์ท
๖.๘ นักเรียนศึกษาตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญ แล้วร่วมกันทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๖.๙ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกทักษะต่อไป
ขั้นฝึกปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำไปใช้อย่างฉลาด
๖.๑๐ นักเรียนศึกษาตัวอย่างของแบบฝึกทักษะที่ ๒ – ๕ ใน แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๖.๑๑ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ – ๕ ใน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๖.๑๒ พิจารณาทบทวนผลของการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม แล้วปรับปรุงแก้ไข
๖.๑๓ นักเรียนใช้ความพากเพียรพยายาม อดทน หนักแน่น ต่อการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ผลงานการเขียนแผนภาพความคิด พร้อมบอกการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นสรุป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไม่ประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา
๖.๑๔ นักเรียนรู้จักการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของความรู้ทั้งโดยตนเองและโดยผู้อื่น โดย นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข
๖.๑๕ นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๖.๑๖ นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ

๗. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
๗.๑ เกม กระซิบ
๗.๒ ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๗.๓ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”
๗.๔ กระดาษชาร์ท
๗.๕ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องที่ ๑ การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”

๘. การวัดและประเมินผล
๘.๑ วิธีวัดและประเมินผล
ความรู้ (Knowledge) การวัดผลประเมินผลด้านความรู้ ได้แก่
- การสนทนาซักถาม และการตอบคำถามได้
- การทำแบบฝึกทักษะ
- การทำแบบทดสอบย่อย
กระบวนการ (Process) การวัดผลประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทำงาน โดยสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนเกี่ยวกับ
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็น
- การยอมรับฟังความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม
- ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
- แบบประเมินผลงานของนักเรียน
เจตคติ (Attitude) การวัดผลประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และนิสัย
การทำงาน โดยแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ในเรื่องต่อไปนี้
- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
- ความสนใจเรื่องที่ครูเล่า
- การมีมารยาทในการฟัง/พูด
- มีสมาธิในการฟัง
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องได้
- อ่านบทความได้ถูกต้อง
- ปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะได้
๘.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล
๘.๒.๑ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๘.๒.๒ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑ การอ่านจับใจความสำคัญและการเรียนรู้รูปแบบที่ดี “ฉลาดรู้”
๘.๒.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
๘.๒.๔ แบบทดสอบย่อยประจำแผนการเรียนรู้

๘.๓ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
๘.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๒ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินผลตรวจผลงานจากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๓ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๔ นักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบประจำแผนการเรียนรู้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

 เขียนคำอธิบายไฟล์

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้