เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย อำสมเด็
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2554 โดย กรชกร ชวติ
อ่าน [47971]  

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านคำหม่วย และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ดำเนินการ ตามกรอบงานมาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 2 ด้าน คือ 1) การบริหาร 2) การบริการและกิจกรรม โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)ตามแนวคิดของเคมมิส และ แม๊กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) โดยดำเนินการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 10 คน ประกอบด้วยครูจำนวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกการสำรวจ แบบบันทึกประจำวัน แบบบันทึกการประชุม แบบสอบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 1) ผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการด้วยกลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารงานห้องสมุดเข้ามาช่วยในการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพบว่า ด้านการบริหาร ได้นำคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม PLS มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทำให้การทำทะเบียนคุมหนังสือ ทะเบียนยืม-คืนหนังสือ เกิดความรวดเร็ว เป็นปัจจุบันทันตามกำหนดเวลา จัดเก็บข้อมูลหลักฐานปฏิบัติได้รวดเร็วและสามารถสืบค้นได้สะดวก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ด้านการบริการและกิจกรรม เมื่อนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และโปรแกรม PLS สำเร็จรูปมาใช้ ทำให้การบันทึกข้อมูลหนังสือเป็นปัจจุบัน บริการยืมและคืนหนังสือทำได้สะดวกทำให้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ทำให้งานห้องสมุดในทุกด้านบริการได้ตามกำหนดระยะเวลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียกใช้ข้อมูลและตรวจสอบได้รวดเร็ว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหม่วย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรเงเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดร้อยละ 11.19 จากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2552 โดยในปีการศึกษา 2552 คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 68.57 ปีการศึกษา 2553 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.24 นอกจากนี้ยังพบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการเรียนเฉลี่ยมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น และยังพบว่านักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่พอใจของผู้ปกครองและครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 18.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน บ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมผู้ใช้บริการห้องสมุดมีพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมินพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนในการยืม-คืนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน มากที่สุดโดยม่ค่าแฉลี่ยเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือด้านความหลากหลายของ ทรัพยากร สารสนเทศที่มีให้บริการ และด้านสภาพบรรยากาศห้องสมุดมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และ 4.70 ตามลำดับ .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้