เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2554 โดย Administrator
อ่าน [54142]  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

 

 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

- นักเรียนชั้น ป.3 ที่มีปัญหา  การอ่าน การเขียนภาษาไทย  ลดลงร้อยละ 5  ต่อปี

- นักเรียนชั้น ป.3 ที่มีปัญหาการคิดเลขเป็น

ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

-นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 

-ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น

-ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหา การอ่าน                การเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง

-ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการคิดเลข                         ต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง

-ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ             ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 .  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

 

 

 

 

2

-ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จิตสำนึกความเป็นไทย

 

 

 

-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

3

 

 

 

 

 

4

 

 

-โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

-ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

-จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 198 โรง

-จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตร

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

 

2

 

 

 

3

 

4

-ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ผู้เรียนได้เรียนจนจบหลักสูตร ภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

- ผู้เรียนได้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ร้อยละ 99

-ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

 

-ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-ร้อยละประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

-ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

-ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

-จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กลยุทธ์ที่ 4 .  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

-ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 

-บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 

-ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

-ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ

-ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

5

-สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน

 

 

 

-จำนวนสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

 

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

-ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

 

-องค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

-จำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้รับการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ

-ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน

-จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

 

-มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 -ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

-ร้อยละขององค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

                                                        

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้